Jaarrekening

Balans en toelichting

BALANS

ACTIVA

        31-12-2019

        31-12-2018

      x € 1.000

      x € 1.000

Vaste Activa

934.639

828.632

   (1)

Immateriële vaste activa

0

0

   (2)

Materiële vaste activa

741.343

642.170

a

Investeringen met een economisch nut

138.919

141.591

b

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

602.424

500.579

   (3)

Financiële vaste activa

193.296

186.462

a

Kapitaalverstrekkingen

141.015

127.830

waarvan aan deelnemingen

141.008

127.823

waarvan aan overige verbonden partijen

7

7

b

Leningen

44.921

51.040

waarvan aan openbare lichamen

33.200

38.568

waarvan aan deelnemingen

11.721

12.471

c

Overige langlopende leningen

7.360

7.592

Vlottende Activa

433.676

530.165

   (4)

Voorraden

55

0

Voorraad gronden

55

0

   (5)

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

403.762

497.594

Vorderingen op openbare lichamen

83.341

98.713

Uitzettingen s'Rijksschatkist korter dan een jaar

311.592

390.591

Rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen

4.202

2.251

Overige vorderingen

4.627

6.039

   (6)

Liquide middelen

570

982

Banksaldi

570

982

   (7)

Overlopende activa

29.289

31.589

Nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen van

Europese overheidsorganen

0

0

het Rijk

0

1.776

Overige Nederlandse overheidsorganen

683

0

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

28.606

29.813

Totaal

1.368.315

1.358.796

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vpb 1969

0

0

BALANS

PASSIVA

        31-12-2019

        31-12-2018

      x € 1.000

      x € 1.000

Vaste passiva

1.127.378

1.118.804

   (8)

Eigen Vermogen

1.106.606

1.093.364

Waarvan Algemene Reserves

81.298

123.980

Waarvan Bestemmingsreserves

989.674

916.017

Gerealiseerd resultaat

35.634

53.367

   (9)

Voorzieningen

20.772

25.440

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

20.772

25.440

Vlottende Passiva

240.937

239.992

   (10)

Netto-vlottende schulden

14.609

13.679

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

Overige kasgeldleningen

Banksaldi

Overige schulden

14.609

13.679

   (11)

Overlopende passiva

226.328

226.313

Nog te betalen subsidieverplichtingen

153.172

137.167

Nog te betalen verplichtingen

55.814

57.916

Nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen van

Europese overheidsorganen

6

324

het Rijk

3.109

23.054

Overige Nederlandse overheidsorganen

9.086

7.647

Rekening-courant verhouding

4.971

                                       -   

Overige vooruitontvangen bedragen

170

205

Totaal

1.368.315

1.358.796

   (11)

Gewaarborgde geldleningen

1.787

1.787

Garantstellingen

57.759

59.817

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31