Programmaverantwoording 2019

3. Water

Doelenboom

Maatschappelijk doel

Noord-Holland wordt door water omringd en is ermee dooraderd. Waterveiligheid en voldoende schoon water en zoetwater zijn cruciaal voor de samenleving (consumptie, economische activiteiten, natuur en recreatie). De provinciale ambitie is neergelegd in de Omgevingsvisie NH2050 en is een veilig, klimaatbestendig en waterrobuust Noord-Holland met een waterkwaliteit (oppervlaktewater en grondwater) die uiterlijk in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voldoet.
Er zijn tevens specifieke ambities welke zijn neergelegd in de huidige Watervisie 2016-2021, de notitie Klimaatadaptatie 2020, de Visie op de Waterrecreatie 2030 en het Kustpact. Ook kunnen de waterambities onderdeel uitmaken van andere provinciale ambities waar water een belangrijk onderdeel van is zoals bij natuur en recreatie.
Om deze waterdoelen te bereiken heeft de provincie onder andere wettelijke taken en bevoegdheden en werkt de provincie nauw samen met het Rijk, de waterschappen, gemeenten, veiligheidsregio’s en private partijen. Ieder heeft daarin zijn eigen rol. De provinciale rol ligt vooral in het door vertalen van wateropgaven vanuit Europees, nationaal en provinciaal beleid naar regionale opgaven en het daarbij verbinden van deze opgaven met andere beleidsambities.

Wettelijk beleidskader

Provinciaal beleidskader

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 7.581

1,6 %

Baten

€ 1.737

0,3 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31