Paragrafen

4.6 Grondbeleid

Met de inzet van provinciale grondinstrumenten (zoals aankoop, verkoop, beheer en ruil) beoogt de provincie om effectief bij te dragen aan het realiseren van de provinciale doelen zoals natuur, water, mobiliteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid. De activiteiten worden uitgevoerd binnen de kaders van de 5e Nota Grondbeleid die in november 2018 door Provinciale Staten (PS) is vastgesteld. Daarin is grond(bezit) een middel en nadrukkelijk geen doel tot bijvoorbeeld aanwending met oog op rendement en financiële doelstellingen.
De belangrijkste uitgangspunten van het grondbeleid zijn verwoord in de vier kernwaarden marktconformiteit, transparantie, rechtmatigheid en duurzaamheid. De uitwerking van deze kernwaarden in concreet beleid vindt plaats in de verschillende provinciale meerjarenprogramma’s of andere gebiedsgerichte en/of thematische programma’s, gelegitimeerd door de Omgevingsvisie. In deze structuur wordt daarmee gewerkt met een compacte kadernota en jaarlijks te actualiseren onderwerpen in uitvoeringsprogramma’s. Geheel conform de filosofie van de Omgevingsvisie is het grondbeleid daarmee flexibel en gericht op maatwerk om effectief in te spelen op actuele ontwikkelingen.
Daarnaast draagt de provincie zorg voor het efficiënt en duurzaam (waardevast) beheren, verhuren en verpachten van gronden in eigendom van de provincie.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31