Inleiding en leeswijzer

Leeswijzer

In deze leeswijzer geven wij u een overzicht van de opbouw van de jaarstukken en lichten we een aantal algemene onderdelen toe.
Het 'Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)' schrijft voor welke onderdelen verplicht moeten zijn opgenomen in de jaarstukken van een provincie. Onze jaarstukken voldoen aan die voorschriften.
De jaarstukken 2019 van de provincie Noord-Holland zijn als volgt opgebouwd:

 • Inleiding en leeswijzer
 • Jaarverslag
  • Programmaverantwoording
  • Paragrafen
 • Jaarrekening
  • Overzicht van baten en lasten en toelichting
  • Balans en toelichting
  • Sisa-verantwoording
 • Bijlagen

Jaarverslag

Het jaarverslag omvat de inhoudelijke verantwoording over het jaar 2019. In het jaarverslag wordt per begrotingsprogramma beschreven wat de provincie heeft bereikt in 2019, wat de provincie hiervoor heeft gedaan en hoeveel dit heeft gekost. Het jaarverslag bestaat uit 8 programma's die zijn onderverdeeld in beleidsdoelen en operationele doelen. Ieder programma begint met een afbeelding van de doelenboom waarin is weergegeven uit welke beleids- en operationele doelen het programma bestaat.

De jaarrekening

De financiële jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de balans. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten worden de grote afwijkingen in de uitgaven en inkomsten ten opzichte van de begroting verklaard. De balans geeft een beeld van de financiële positie van de provincie Noord-Holland.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31