Paragrafen

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Het verbeteren van de (provinciale) infrastructuur is een kerntaak van de provincie. Binnen deze kerntaak is het beheren van de provinciale kapitaalgoederen een belangrijk element. De provincie beheerde hiertoe begin 2019: 645 km wegen, 384 km fietspaden, 50 km busbanen, 246 km vaarwegen (bodem en oevers, waarvan 10 km natuurvriendelijke oevers), 590 civiele kunstwerken (inclusief 53 beweegbare bruggen, 2 tunnels en 5 natuurbruggen), circa 80 faunavoorzieningen, dynamisch verkeersmanagementsystemen, een verkeers-, tunnel- en brugbediencentrale en 13 gebouwen (waarvan 4 huur).
Aan het einde van 2019 beheert de provincie nog steeds 645 km wegen. Wel is een aantal wegen verbreed, waaronder de N509 en de N231. Na de openstelling in 2018 van de N307/N194 (voorheen N23 Westfrisiaweg), is in 2019 een groot aantal restpunten opgelost.
In 2018 is de brugbediencentrale Weg & Waterhuis de Langebalk in Heerhugowaard in bedrijf genomen. Begin december 2018 is de eerste brug aangesloten op de bediencentrale. In 2019 zijn nog eens drie bruggen aangesloten op de centrale. Het uitvoeringsprogramma Machinerichtlijn voor beweegbare kunstwerken hangt hier direct mee samen en is volop in uitvoering.
Onderdeel van de beheertaak is de wettelijke zorgplicht en provinciale ambitie om de kapitaalgoederen volgens afgesproken kwaliteitseisen in stand te houden door middel van onderhoud en vervanging. Hiermee worden functionaliteit en kwaliteit van deze kapitaalgoederen op peil gehouden en wordt kapitaalvernietiging voorkomen. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor duurzaamheid. De provincie heeft de ambitie uitgesproken om bij te dragen aan de nationale en internationale klimaat- en CO2-doelstellingen en hier een voorloper in te zijn. . In november 2019 is door PS ingestemd met het Klimaatakkoord. Het realiseren van de duurzaamheidsambities doen we door onder andere projecten uit te voeren, die volledig gericht zijn op duurzaamheid. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met de uitrol van openbare LED-verlichting, opwekking van energie via eigen infrastructuur en hergebruik van grondstoffen op de Cruquiusbrug.
Voor het versterken van de biodiversiteit is ook in 2019 extra budget vrijgemaakt. Dit is gebruikt om ervaring op te doen met sinusmaaien en voor aanvullende maatregelen op de N208, N240, N245 en N505, zoals onder andere insectenhotels in de vorm van staand en liggend dood hout. Daarnaast zijn er extra faunapassages aangelegd op bijvoorbeeld de N201c en zijn de bestaande faunapassages aangepakt, zodat deze voldoen aan de kwaliteitseisen. Verdere mogelijkheden om biodiversiteit te kunnen kwantificeren en dus te kunnen meten worden nader onderzocht. De nu gangbare methode om biodiversiteit te meten is de zogeheten 'nectarindex'.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31