Programmaverantwoording 2019

4. Milieu

Doelenboom

Maatschappelijk doel

De provincie Noord-Holland zoekt een goede balans tussen economische ontwikkeling en leefbaarheid. De milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan de wettelijke basiskwaliteit en er wordt waar mogelijk gestreefd naar verbetering. Voor luchtkwaliteit is de ambitie om de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie per 2030 te bereiken. De provincie werkt samen met gemeenten, bedrijfsleven, omgevingsdiensten, gezondheidsinstanties en inwoners aan een gezonde en veilige leefomgeving. Met een programmatische aanpak wordt met name ingezet op monitoring en onderzoek naar de gezondheidseffecten van milieuvervuiling. Een voorbeeld van deze aanpak is het project Hollandse Luchten, waarbij met inwoners een fijnmazig netwerk met betaalbare sensoren wordt gebouwd. Een ander voorbeeld is het onderzoek dat het RIVM uitvoert naar gezondheid in de IJmond. Voor deze ambities is bij het coalitieakkoord een bedrag van € 13,2 miljoen uitgetrokken.
In het coalitie-akkoord ‘Duurzaam doorpakken’ van medio 2019, onderschrijven GS de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en geven aan mee te werken aan de uitvoering van de rijksambities uit het Klimaatakkoord. In november 2019 hebben PS ingestemd met het klimaatakkoord dat het Rijk heeft opgesteld. De inspanning van de provincie wordt uitgewerkt in een actieprogramma Klimaat dat in 2020 zal verschijnen.

Wettelijk beleidskader

Provinciaal beleidskader

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 54.110

11,1 %

Baten

€ 3.508

0,7 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31