Toelichting op de balans

Passiva

Staat van het verloop van de reserves (art. 54)

Naam van de reserve (x € 1.000)

Stand per

Resultaat- bestemming

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per

01-01-19

2018

Stortingen

Wegens overheveling van middelen

Bestedingen

Wegens overheveling van middelen

Vrijval ten gunste van rekening van lasten en baten

31-12-19

Algemene reserves

Algemene reserve

123.980

14.048

28.592

615

85.937

-

-

81.298

Totaal algemene reserves (a)

123.980

14.048

28.592

615

85.937

-

-

81.298

Bestemmingsreserves

Programma 1 Openbaar Bestuur

Cofinanciering Europese projecten

8.082

-

-

-

2.311

-

-

5.771

Programma 2 Bereikbaarheid

Mobiliteitsbeleid

-

-

230

4.133

363

219

64

3.717

Fietsinfrastructuur*

25.455

-

-

-

-

25.455

-

-

OLV-Greenport*

11.291

-

-

-

-

11.291

-

-

Zuidas en Zeepoort*

59.391

-

-

-

-

59.391

-

-

Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid Door Derden

-

-

29.317

150.997

19.254

-

-

161.060

Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur

-

-

21.458

257.209

720

31.889

-

246.058

Groot Onderhoud Wegen

33.521

-

18.596

1.750

13.359

15.677

1.039

23.792

Investeringen Kunstwerken

-

-

1.300

12.226

-

6.148

-

7.378

Groot Onderhoud Vaarwegen

10.949

-

159

484

2.180

1.780

2.396

5.236

Innovatieprojecten SolaRoad*

1.992

-

-

-

-

1.992

-

-

Innovatieprojecten Mobiliteit

-

600

10.171

15.029

4.027

-

373

21.400

Openbaar Vervoer Projecten

36.800

-

51.451

1.735

48.611

22.050

-

19.325

Programma 3 Water

Meekoppelkansen bij Dijkverst. en Kustontw.

14.606

1.238

3.900

9.167

781

-

-

28.130

Waterrecreatie

4.190

-

1.551

1.276

2.127

-

-

4.890

Programma 4 Milieu

Bodemsanering

24.873

-

4.923

-

2.379

-

571

26.846

Energietransitie

-

-

9.995

15.121

2.908

-

-

22.208

Circulaire economie

-

-

204

948

465

-

-

687

Verduurzaming Bestaande Woningvoorraad

-

-

1.981

7.364

7.952

-

-

1.393

Programma 5 Ruimte

OV Knooppunten

-

-

4.473

8.376

5.700

-

-

7.149

Ontwikkeling Havencomplexen

6.751

-

1.552

1.493

92

-

-

9.704

Ruimtelijke Ontwikkeling

-

-

1.000

6.390

2.000

-

50

5.340

Herstructurering bedrijventerreinen

2.167

1.000

3.500

-

2.635

-

-

4.032

MKB Innovatie-Instrumenten

-

-

4.081

11.474

6.485

-

240

8.830

Duurzame Landbouw

-

-

-

6.926

4.418

-

-

2.508

Europese Landbouwprojecten

3.283

-

250

-

1.900

-

-

1.633

Woonbeleid

-

-

236

6.369

697

-

-

5.908

Woningbouw

-

-

4.715

7.585

100

-

38

12.162

Investeringsimpuls Duurzame Zee

1.493

-

-

-

523-

1.493

-

523

Leefbaarheidsfonds Schiphol

10.000

-

-

-

10.000

-

-

-

Programma 6 Groen

Groen

70.680

15.481

31.154

11.546

13.996

18.540

-

96.325

Groene Uitweg

35.978

-

99

30

5.976

3.610

-

26.521

Oostelijke Vechtplassen (OVP)

8.276

-

-

17.453

1.632

7.978

-

16.119

Cofinanciering Waddenzee

3.641

-

951

-

1.271

-

-

3.321

Programma 7 Cultuur en Erfgoed

Monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds

4.639

-

6.402

423

5.629

-

651

5.184

SvA/NHW Werelderfgoed

-

-

-

8.006

635

-

-

7.371

Programma 8 Financiën en Bedrijfsvoering

Vervanging ICT-Apparatuur*

1.355

-

-

-

-

1.355

-

-

Organisatieveranderingen*

968

-

-

-

-

968

-

-

Bedrijfsvoering

4.005

-

3.026

2.323

4.080

-

-

5.274

Huisvesting

15.245

-

-

-

762

-

-

14.483

GO-Gelden

3.232

-

-

-

194

-

-

3.038

UNA*

1.740

-

-

-

-

1.740

-

-

EXIN-H*

57.924

-

-

-

-

57.924

-

-

TWIN-H*

152.544

-

-

-

-

152.544

-

-

Actieprogramma 2010*

27.325

-

-

-

-

27.325

-

-

Infrastructuur*

94.492

21.000

-

-

-

115.492

-

-

Programma Water als Economische Drager*

2.276

-

-

-

-

2.276

-

-

Werkgelegenheid en Economie*

25.224

-

-

-

-

25.224

-

-

Stedelijke Vernieuwing*

305

-

-

-

-

-

305

-

Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder*

5.340

-

-

-

-

5.340

-

-

Reserves ter dekking van kapitaallasten

Kapitaallasten Groen (Progr. 6)

2.605

-

-

1.088

67

-

-

3.626

Kapitaallasten Wegen (Progr. 2)

104.834

-

-

13.346

457

85

-

117.638

Kapitaallasten OV (Progr. 2)

25.838

-

-

10.796

95

-

-

36.539

Kapitaallasten Vaarwegen (Progr. 2)

240

-

-

40-

-

-

-

200

Dekking kapitaallasten VIK (Progr. 2)

11.907

-

-

6.148

120

-

-

17.935

Dekking kap.lasten invest.Haven (Progr. 5)

560

-

-

-

140

-

-

420

Totaal bestemmingsreserves

916.017

39.319

216.675

597.171

175.995

597.786

5.727

989.674

Totaal reserves(a + b)

1.039.997

53.367

245.267

597.786

261.932

597.786

5.727

1.070.972

Resultaat 2019

35.634

Totaal eigen vermogen

1.106.606

*Deze reserves worden in 2019 opgeheven.

Algemene reserve

Doel:
De Algemene Reserve vormt een buffer voor financiële tegenvallers van een omvang die niet uit de algemene dekkingsmiddelen zijn op te vangen.

Stortingen:
In 2019 is er € 29,2 mln. gestort in de Algemene reserve. Het betreft de volgende toevoegingen:

  • € 6,0 mln.: Storting conform kadebrief 2020. Om de begroting meerjarig sluitend te maken wordt een deel van het begrote resultaat 2019 ingezet om het tekort in de jaren 2020 en 2021 te dekken.
  • € 13,5 mln. Storting conform derde begrotingswijziging 2019. Bij het opstellen van het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken' is rekening gehouden met het positieve begrotingssaldo bij de derde begrotingswijziging. Dit is gestort in de algemene reserve en wordt in de komende jaren onttrokken ten behoeve van de uitvoering van het coalitieakkoord.
  • € 7,2 mln.: Storting van het bedrag aan uitgestelde intenties conform laatste begrotingswijziging 2019
  • € 1,2 mln. Storting van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds als conform laatste begrotingswijziging 2019.. Deze storting vloeit voort uit het herstelplan van de algemene reserve (zie voordracht begroting 2019). De inkomsten vielen € 2,7 mln. lager uit dan waar rekening mee is gehouden in het herstelplan.
  • € 0,7 mln: Storting van de middelen ten behoeve van het fonds herbestemming vanuit het coalitieakkoord 2015-2019. Omdat een lening is verstrekt worden de beschikbare middelen in de algemene reserve gestort.
  • € 0,6 mln. Vanuit de afwikkeling herschikking reserves wordt dit bedrag conform derde begrotingswijziging 2019 overgeheveld naar de algemene reserve.

Onttrekkingen:
In 2019 is er € 85,9 mln. onttrokken aan de algemene reserve.

  • € 52,5 mln. Betreft de onttrekking conform begroting van middelen die in voorgaande jaren in de algemene reserve zijn gestort ter dekking van uitgaven in 2019.
  • € 15,4 mln. Betreft de onttrekking van de middelen die in 2018 zijn gestort in de algemene reserve ten behoeve van de uitgestelde intenties waarvoor de besteding in 2019 plaatsvond
  • € 17,5 mln. Betreft de onttrekking ter dekking van de verliesvoorziening derde tranche Pallas conform derde begrotingswijziging 2019
  • € 0,4 mln. Betreft de onttrekking van decentralisatieuitkeringen die in 2018 zijn gestort in de algemene reserve. € 0,1 mln. voor aanpak problematiek vakantieparken en € 0,3 mln voor Smart HUB industrie.

Stand:
Conform financieel beleid van de provincie moet de omvang van de Algemene Reserve tenminste 25% van de structurele algemene dekkingsmiddelen bedragen, met een minimum gelijk aan het saldo van het netto risicobedrag dat berekend is voor het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft.
De structurele algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de uitkering uit het provinciefonds (exclusief voormalig BDU middelen), de opcenten motorrijtuigenbelasting, het renteresultaat en de dividenduitkeringen.
De omvang van de structurele algemene dekkingsmiddelen per ultimo 2019 bedraagt € 351,8 miljoen; 25% hiervan is € 87,9 miljoen.
De omvang van de berekende risico's is € 19,0 miljoen voor het komende jaar en € 27,3 miljoen voor 4 jaar.

Op basis hiervan kan afgeleid worden dat de minimale omvang van de Algemene reserve € 87,9 miljoen moet zijn. Het saldo van de Algemene reserve ultimo 2019 bedraagt €81,3 miljoen. Per saldo zorgt dit voor een tekort in de algemene reserve van €6,6 miljoen ultimo 2019. Hierbij dient opgemerkt te worden dat voorgesteld is om uit het resultaat over 2019 nog een bedrag van €2,9 miljoen te storten en daarnaast een bedrag van €6,6 miljoen ten behoeve van de UItgestelde intenties. Hierdoor zal het tekort omslaan in een overschot op 1 januari 2020 van €2,9 miljoen.

Toelichting bestemmingsreserves

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31