Jaarrekening

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakvelden  x € 1.000

Rekening 2019

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Uitkering provinciefonds

0

-192.940

-192.940

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

0

-218.384

-218.384

0.3 Geldleningen en uitzettingen

9

-576

-568

0.4 Deelnemingen

-183

-20.851

-21.034

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

-5.254

-6.170

-11.425

0.6 Overhead

71.676

-20

71.657

0.7 Vennootschapsbelasting

159

0

159

0.8 Mutaties reserves

843.052

-865.443

-22.391

1.1 Provinciale Staten

4.019

0

4.018

1.2 Gedeputeerde Staten

3.973

-258

3.715

1.3 Kabinetszaken

2.347

-49

2.298

1.4 Bestuurlijke organisatie

5.155

-10

5.144

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

379

0

379

1.6 Openbare orde en veiligheid

1.172

-23

1.149

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

2.414

5

2.419

2.1 Landwegen

111.262

-28.404

82.858

2.2 Waterwegen

14.664

-976

13.688

2.3 Openbaar vervoer

49.941

0

49.941

2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en

-34

0

-34

3.1 Waterkeringen

2.782

-150

2.632

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

1.973

-649

1.324

3.3 Kwantiteit grondwater

1.686

-938

748

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

833

0

833

3.5 Kwaliteit grondwater

35

-30

5

4.1 Bodembescherming

7.204

-1.109

6.094

4.2 Luchtverontreiniging

1.867

-52

1.816

4.3 Geluidhinder

145

0

145

4.4 Vergunningverlening en handhaving

18.787

-2.533

16.254

4.5 Ontgrondingen

0

-4

-4

4.6 Duurzaamheid

18.880

-267

18.613

4.9 Milieu, overige baten en lasten

0

0

0

5.1 Natuurontwikkeling

30.526

-2.602

27.924

5.2 Beheer natuurgebieden

18.829

-6.854

11.975

5.3 Beheer flora en fauna

10.476

0

10.476

5.9 Natuur, overige baten en lasten

239

0

239

6.1 Agrarische aangelegenheden

12.100

0

12.100

6.2 Logistiek

25.701

-616

25.085

6.3 Kennis en innovatie

12.533

0

12.533

6.4 Recreatie en toerisme

11.106

-198

10.908

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

0

0

0

7.1 Cultuur

10.846

-30

10.816

7.2 Maatschappij

2.397

0

2.397

8.1 Ruimtelijke ordening

27.008

-16.552

10.456

8.2 Volkshuisvesting

822

-26

796

8.3 Stedelijke vernieuwing

9.550

0

9.550

Totaal saldo van baten en lasten

1.331.076

-1.366.709

-35.634

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31