Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de de provincie Noord-Holland. In het BBV is voorgeschreven dat de provincies het EMU saldo opnemen in de begroting en de jaarstukken.  Het EMU-saldo geeft een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden).

 Omschrijving

Ontwerp begroting 2019

Werkelijk 2019

Verschil

 x € 1.000

 x € 1.000

 x € 1.000

(0)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

62.865

13.242

-49.623

(1)

Mutatie (im)materiële vaste activa

129.791

99.174

-30.617

(2)

Mutatie voorzieningen

3.259

-4.668

-7.927

(3)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

0

55

55

(4)

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

0

-19.836

-19.836

(0 -1+2-3-4)

EMU saldo

-63.667

-70.819

-7.152

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31