Toelichting op de balans

Passiva

COVID-19 (Corona) virus
Het COVID-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s. Met onze vaste samenwerkingspartners houden we vinger aan de pols over mogelijke gedeelde risico’s.  Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. In IPO verband hebben we intensief contact met het Rijk en onze medeoverheden. Hier maken we afspraken over eventuele compensatiemaatregelen voor inkomstenverlies en/of extra uitgaven.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31