Programmaverantwoording 2019

2. Bereikbaarheid

Doelenboom

Maatschappelijk doel

Onze ambitie is dat de inwoners en bedrijven van Noord-Holland zichzelf of hun producten effectief, veilig en efficiënt kunnen verplaatsen, waarbij de negatieve gevolgen van de mobiliteit op klimaat, gezondheid, natuur en landschap steeds nadrukkelijk meegewogen worden. Wij hebben ons ingezet voor het versterken van mobiliteitsopties die hieraan bijdragen, zoals goede OV-verbindingen, uitstekende infrastructuur voor alle vormen van vervoer en technologische innovatie. Zo hebben we in 2019 hard gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe OV-concessies en het laten instromen van elektrische bussen. Bestaande infrastructuur is onderhouden door zelfstandig vervangingsprojecten uit te voeren en door samen met onze gebiedsaannemers het variabel en dagelijks onderhoud zo efficiënt mogelijk te organiseren. Daarbij heeft de provinciale infrastructuur ook in 2019 het kwaliteitsniveau gehaald dat in de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen is vastgelegd. Met het inzetten van innovaties werken we aan de toekomst, zoals met het aanleggen van intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI) of het aanleggen van een biobased weg.

Wij werken samen met andere overheden in de regio’s aan ruimtelijke ontwikkelingen en de aanleg van infrastructuur. Daarvoor bestaan verschillende samenwerkingsverbanden, zoals Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en De Kop Werkt. Ook in 2019 hebben we gewerkt aan het bevorderen van de afstemming met onze partners in de regio's.

In 2019 hebben we geïnvesteerd in verbetering van de provinciale infrastructuur. Er is gestudeerd op oplossingen voor knelpunten en investeringsprojecten zijn voorbereid en uitgevoerd.Om te kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag aan mobiliteit, bereiden we ons voor op de toekomst. Onder andere door goede voorzieningen voor openbaar vervoer te waarborgen en daarbij gebruik te maken van slimme technologie.
In 2019 is het nieuwe Provinciale Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 2020-2027 vastgesteld. Het Provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) is in 2019 niet vernieuwd vanwege de herijking van het PMI op de nieuwe beleidsspeerpunten en de financiële consequenties van het nieuwe coalitieakkoord. In 2019 is een start gemaakt met de herijking van het PMI en het traject om het PMO en het PMI samen te voegen.

Wettelijk beleidskader

Provinciaal beleidskader

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 175.835

36,0 %

Baten

€ 29.198

5,8 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31