Toelichting op de balans

Activa

 Nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen:

Nog te ontvangen voorschotbedragen voor doeluitkeringen

Saldo 31-12-2018

Correctie voorgaand jaar

Toevoegingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2019

 x €1.000

 x €1.000

 x €1.000

 x €1.000

 x €1.000

 EU

 Rijk

 RSL 2017

                       1.776

                               -   

                       1.776

                               -   

Overige Nederlandse overheidsorganen

 Groenfonds

                               -   

133

550

                               -   

                           683

 Totaal  

                 1.776

                    133

                    550

                 1.776

                    683

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen:

31-12-2019

31-12-2018

x € 1.000

x € 1.000

Overige voorschotten

500

500

Nog te ontvangen bedragen

27.084

29.032

Overige vooruitbetaalde bedragen

1.022

281

28.606

29.813

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31