Programmaverantwoording 2019

6. Groen

Doelenboom

Maatschappelijk doel

Prioriteiten
Het jaar 2019 werd gekenmerkt door de afronding van de vorige collegeperiode en de start van de nieuwe collegeperiode, met het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’. Daarnaast stond het jaar 2019 in het teken van de stikstofproblematiek en een groeiend maatschappelijk besef van de urgentie van biodiversiteitsherstel. Uit het coalitieakkoord volgt een aantal prioriteiten voor de komende jaren:

  • Het vaststellen het Masterplan biodiversiteit, de Visie recreatie & toerisme en de Voedselvisie. In 2019 hebben we de ambtelijke voorbereidingen getroffen om deze documenten in 2020 vast te stellen.
  • Het realiseren van 3.000 hectare Natuurnetwerk Nederland (NNN): de helft van de restantopgave van 6.000 hectare die tot en met 2027 gerealiseerd moet worden om het NNN af te ronden.
  • Het bevorderen van de biodiversiteit in het agrarisch gebied, het stedelijk gebied en de provinciale wateren door in te zetten op natuurcombinaties (via de Aanpak Groen Kapitaal ) en natuurinclusieve landbouw. Onderdeel van Groen Kapitaal is het vergroten van de samenwerking en betrokkenheid van bewoners, vrijwilligers , (agrarische) bedrijven, gemeenten en waterschappen, onder andere via bijeenkomsten en social media.
  • Het stoppen, afremmen en waar mogelijk herstellen van de bodemdaling, wat een belangrijk onderdeel zal worden van het gebiedsprogramma Laag Holland, dat in 2020 verder zal worden uitgewerkt. Sowieso is duidelijk dat het werken met integrale gebiedsprogramma’s dé manier is om opgaven in het landelijk gebied te realiseren. In 2019 hebben we belangrijke stappen gezet in de uitvoering van het gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen en de eerste voorbereidingen getroffen voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof.
  • Het zorgen voor adequaat faunabeheer en het terugdringen van faunaschade .
  • Het realiseren van een aantrekkelijk en concurrerend groen vestigingsmilieu voor bewoners en bedrijven in het Metropolitane Landschap en het moderniseren van de governance van de recreatieschappen .

Wettelijk beleidskader

De belangrijkste wettelijke kaders zijn:

Provinciaal beleidskader

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 63.529

13,0 %

Baten

€ 9.681

1,9 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31