Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Het afgelopen jaar 2019 bestond bestuurlijk gezien uit twee delen. Na de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 is ons nieuwe college aangetreden en hebben we onze ambities geformuleerd in het coalitieakkoord Duurzaam doorpakken! Deze jaarstukken zijn dan ook een verantwoording van het oude en nieuwe college. Wij maken ons sterk voor een duurzaam, bereikbaar, leefbaar en innovatief Noord-Holland. Het coalitieakkoord laat ook zien dat het provinciale college een groot belang hecht aan het thema duurzaamheid, net als veel nieuwe gemeentebesturen in 2018 al deden. In juni 2019 is bovendien het Klimaatakkoord gesloten.
In Duurzaam doorpakken! hebben we een bedrag van in totaal zo’n € 200 miljoen uitgetrokken voor investeringen ten behoeve van schone energie, een betere bereikbaarheid per fiets, auto en openbaar vervoer, en thema’s als cultuurhistorie, natuur en een gezonde leefomgeving.
De provincie Noord-Holland doet meer dan alleen financieren. De provincie beschikt ook over sturend vermogen op basis van een eigen pakket aan instrumenten. Daarbij hebben we als middenbestuur ook partners nodig. Succesvol provinciaal beleid bestaat uit constructief samenwerken, op basis van de juiste beleidskeuzes. Duurzaam doorpakken! is dan ook uitdrukkelijk een akkoord op hoofdlijnen. Het coalitieakkoord straalt samenwerkingsgerichtheid uit en biedt ruimte voor inbreng van betrokkenen. De regio is hierbij steeds meer het dominante schaalniveau. Daar zijn maatschappelijke vraagstukken aan de orde, opereren bedrijven en gemeenten en werken andere overheden onderling samen.
We zijn in 2019 voortvarend gestart met het uitvoeren van onze ambities. We werken hard aan het vormgeven van het nieuwe beleid op het terrein van klimaat en energietransitie, duurzame verstedelijking en bereikbaarheid, leefbaarheid en economie, vitaal landelijk gebied en openbaar bestuur.   
De in 2018 vastgestelde provinciale Omgevingsvisie NH2050 vormt een ruimtelijk richtsnoer en het strategische langetermijnbeleid van de provincie. De komende jaren brengen we de begroting meer in verhouding met onze doelstellingen uit de Omgevingsvisie.

De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt de uitvoering op veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. Ook kijken we naar samenhang in en samenwerking met rijk en gemeenten voor mogelijke steun- en herstelmaatregelen. Op dit moment (mei 2020) is het beeld dat het meeste werk bij de provincie Noord-Holland gewoon door kan gaan. Er wordt door medewerkers volop vanuit huis gewerkt. Provinciale Staten hebben de mogelijkheid om digitaal te vergaderen.

Inmiddels is een set van maatregelen beschikbaar om de economie in de provincie te ondersteunen. Er is een online spreekuur voor ondernemers opgezet, er wordt soepel omgegaan met bestaande financieringen, er is coulance voor evenementen en het uitgangspunt is dat alle bouwactiviteiten en aanbestedingen zoveel als mogelijk worden voortgezet. Daarnaast is er mogelijkheid voor overbruggingskredieten, de Corona-OverbruggingsLening (COL), voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Om het effect op de Noord-Hollandse economie in beeld te brengen, is een impact-analyse uitgevoerd en een monitor opgezet.
De huidige situatie kan leiden tot een andere inzet van onze middelen om onze ambities zo effectief mogelijk waar te maken. De jaarlijkse begroting is in dat geval het instrument om bij te sturen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31