Programmaverantwoording 2019

8. Financiën en Bedrijfsvoering

Doelenboom

Maatschappelijk doel

Het financieel beleid van de provincie is gericht op het realiseren van de provinciale beleidsdoelstellingen. Een belangrijk onderdeel is de financiële continuïteit van de beleidsuitvoering, namelijk het vermogen om zowel op korte als op lange termijn zonder grote risico’s aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
De provincie heeft zich ook in 2019 ingezet om haar organisatie in te richten om als moderne, efficiënte, flexibele, toegankelijke en slagvaardige organisatie uitvoering te geven aan haar wettelijke taken, het coalitieakkoord en de Toekomstagenda Samen Noord-Holland.
De provincie vindt verduurzaming erg belangrijk en investeert daarom in duurzame huisvesting van de provinciale organisatie. De provincie staat voor goed werkgever- en opdrachtgeverschap. Onze ambtelijke organisatie wil een afspiegeling zijn van de Noord-Hollandse samenleving. Duurzaamheid, diversiteit en eerlijke arbeidsvoorwaarden zijn onze uitgangspunten;
In 2019 heeft de provincie een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de financiële informatievoorziening en is het traject financiële hygiëne verder ontwikkeld. In de paragraaf Bedrijfsvoering worden de doelen en activiteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering specifiek toegelicht.

Wettelijk beleidskader

Provinciaal beleidskader

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 66.479

13,6 %

Baten

€ 439.917

87,8 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31