Toelichting op de balans

Activa

Vlottende Activa

Vlottende Activa

5

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

31-12-2019

31-12-2018

x € 1.000

x € 1.000

Vorderingen op openbare lichamen

Te vorderen omzetbelasting

58.841

65.447

Te vorderen Vennootschapsbelasting

99

0

Motorrijtuigenbelasting

18.560

16.959

Nog te ontvangen Provincies

377

730

Nog te ontvangen Rijksoverheid

150

0

Nog te vorderen Gemeenten

3.819

14.550

Overige nog te ontvangen

1.495

1.027

83.341

98.713

Uitzettingen in 's-Rijksschatkist met een rentetypische looptijd

korter dan een jaar

311.592

390.591

Rekening-courant verhouding met niet-financiele instellingen (Groenfonds)

4.202

2.251

Overige vorderingen

Debiteuren

2.697

1.506

Te vorderen rente per 31 december van de verstrekte langlopende

geldleningen en beleggingen

5

7

Te vorderen leges, boete en dwangsom

327

                       2.786

Te vorderen detacheringskosten

429

                           496

Te vorderen verkoop grond en onroerend goed

1.088

                           680

Overige posten

81

564

4.627

6.039

Totaal uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

403.762

497.594

Toelichting

De afname van het bedrag aan vorderingen met ruim € 93,6 mln. wordt verklaard door de afname van de uitzettingen in 's-Rijksschatkist met € 79 mln, deze afname wordt onder andere veroorzaakt door het investeringsvolume in 2019. Daarnaast is er een vordering groot € 11 mln die in 2018 open stond in 2019 ontvangen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31