Activa

Financiële vaste activa

 Staat van Financiele vaste activa (Bbv artikel 36)

 Omschrijving van de investeringen

 Boekwaarde

 Investeringen

 Desinvesteringen

 Herwaardering

 Afschrijvingen

 Boekwaarde

 per

 in 2019

 in 2019

 in 2019

  oninbaarheid

 per

31-12-2018

 in 2019

31-12-2019

 x € 1.000

 x € 1.000

 x € 1.000

 x € 1.000

 x € 1.000

 x € 1.000

FINANCIELE VASTE ACTIVA

A. Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

                   127.823

                     15.195

                               -   

                       2.010-

                               -   

                   141.008

- overig

                               7

                               7

B. Leningen aan:

- openbare lichamen

                     38.568

                               -   

                       5.368

                               -   

                               -   

                     33.200

- deelnemingen

                     12.471

                               -   

                           750

                               -   

                               -   

                     11.721

C. Overige langlopende leningen

                       7.592

                     17.897

                           304

                     17.826-

                               -   

                       7.360

TOTAAL FINANCIELE VASTE ACTIVA

             186.462

               33.092

                 6.422

               19.836-

                      -   

             193.296

Toelichting

De toename in de financiële vaste activa wordt voornamelijk veroorzaakt door stortingen van kapitaal groot € 14 mln. in Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland, € 0,7 mln in Innovatiefonds Noord-Holland en € 0,4 miljoen in Solaroad. De investering in de overige langlopende leningen wordt veroorzaakt door de storting van de laatste tranche aan Pallas
De desinvesteringen betreffen met name aflossingen op de langlopende leningen waarvan het grootste bedrag ad € 5,37 mln. is afgelost door de Gooise gemeenten.

Investeringsuitgaven en kredieten

 Overzicht van het verloop van investeringsuitgaven en kredieten

Omschrijving van de investeringsuitgaven

x € 1.000

Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging

Beschikbaar gesteld krediet t/m 2018

krediet mutaties 2019

Beschikbaar gesteld krediet

Cumulatief besteed t/m 2018

rectificaties t/m 2018

Besteed in 2019

Cumulatief besteed t/m 2019

Afboekingen in 2019 (niet meer besteed)

Restant krediet 2019

 2. MATERIELE VASTE ACTIVA

 a. Investeringen met een economisch nut:

 Gronden en terreinen

 Krediet v. strategische grondaankopen

10-12-2001; 66

                     27.200

                               -   

                     27.200

27.200

                               -   

                       -   

        27.200

                -   

                -   

 idem

25-06-2007;50

                     32.800

                               -   

                     32.800

32.800

                               -   

                       -   

        32.800

                -   

                -   

 idem

NJN 2008

                     35.000

                               -   

                     35.000

24.842

                               -   

                   170

        25.012

                -   

        9.988

 idem, verlaging krediet

18-11-2013;64

                     13.000-

                               -   

                     13.000-

                     13.000-

                               -   

                       -   

        13.000-

                -   

                -   

 Strategisch grondbeleid(oud)

begroting 2007

                     15.000

                               -   

                     15.000

15.000

                               -   

                       -   

        15.000

                -   

                -   

 Verlaging krediet

Jaarrekening 2016

                     17.000-

                               -   

                     17.000-

                     17.000-

                               -   

                       -   

        17.000-

                -   

                -   

 Verlaging krediet

Jaarrekening 2017

                     40.000-

                               -   

                     40.000-

                     40.000-

                               -   

                       -   

        40.000-

                -   

                -   

 grondverkopen

                           616-

                               -   

               5.613-

          6.229-

                -   

        6.229

 subtotaal  

               40.000

                      -   

               40.000

               29.226

                      -   

           5.443-

     23.783

           -   

    16.217

 x

 x

 Beheergrondbank Laag Holland

 14-2-2011;15

                       5.000

                               -   

                       5.000

                       1.341

                               -   

                       -   

          1.341

                -   

        3.659

 verkoop van grond

 subtotaal  

                 5.000

                      -   

                 5.000

                 1.341

                      -   

                -   

       1.341

           -   

      3.659

 x

 Investeringen in steunpunten B&U

 1e wijz.2015

                       5.400

                               -   

                       5.400

                       2.385

                             45-

                   313

          2.653

                -   

        2.747

 Investeringen in steunpunten B&U

23-05-2016;29

                       3.100

                               -   

                       3.100

                       3.100

                           140

                       -   

          3.240

                -   

            140-

 Investeringen in steunpunten B&U

18-11-2019;81

                             45

                             45

45

                       -   

45

                -   

                -   

 x

                 8.500

                     45

                 8.545

                 5.485

                    140

              313

       5.938

           -   

      2.607

 x

 b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut:

 Grond-/weg-/waterbouwkundige werken:

 Provinciale wegen en vaarwegen

 diverse

               1.965.622

                       8.280-

               1.957.342

               1.577.363

                           309

             85.157

  1.662.829

                -   

    294.513

 Provinciale wegen en vaarwegen

 diverse

               1.006.789-

                   152.165

                   854.624-

                   766.179-

                   156.119

             10.829-

      620.889-

                -   

    233.735-

 Ontvangen vergoedingen/verkoop grond

 subtotaal

             958.833

             143.885

           1.102.718

             811.184

             156.428

         74.328

 1.041.940

           -   

    60.778

 x

 Bereikbaarheid Haarlemmermeer-

 Bollenstreek/Duinpolderweg

 8-10-2018;51

                       4.800

                               -   

                       4.800

                               3

                               -   

                   720

              723

                -   

4.077

 Bijdragen van Prov.Zuid-Holland en VRA

                       3.200-

                               -   

                       3.200-

                               3-

                               -   

                   480-

              483-

                -   

(2.717)

 x

 subtotaal

                 1.600

                      -   

                 1.600

                      -   

                      -   

              240

          240

           -   

      1.360

 x

 Vervangingsinvesteringen wegen
(voor een specificatie van deze kredieten wordt verwezen naar bijlage PMO wegen)

 diverse

                   203.794

                     29.388

                   233.182

94.707

14.564

             21.611

130.882

        3.563

98.737

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen
(voor een specificatie van deze kredieten wordt verwezen naar bijlage PMO vaarwegen)

 diverse

                     88.930

                     10.974

                     99.904

40.671

(2)

               5.815

46.484

        6.350

47.070

 x

 subtotaal

             292.724

               40.362

             333.086

             135.378

               14.562

         27.426

    177.366

      9.913

  145.807

 x

 PMO-projecten:

 x

 Projecten Machinerichtlijnen

 6-11-2017;60 en
18-11-2019;81

                     11.800

                           900-

                     10.900

911

(1)

               2.121

3.031

                -   

7.869

 x

 24-uurs centrale brugbediening

 6-11-2017;60

                       9.000

                               -   

                       9.000

5.206

                               -   

               3.756

8.962

                -   

38

 x

 Vervangingsinvesteringen kunstwerken

 6-11-2017;60

                     10.680

                               -   

                     10.680

5.918

                               -   

                   270

6.188

                -   

4.492

 x

 Zelfbediening Roskamsluis

 6-11-2017;60

                           427

                               -   

                           427

                               -   

                               -   

                       -   

                  -   

                -   

427

                                                                   -

 16-7-2019;68

                       1.000

                       1.000

                               -   

                       -   

                  -   

                -   

1.000

                                                                   -

 16-7-2019;68

                           750

                           750

                               -   

                       -   

                  -   

                -   

750

                                                                   -

 16-7-2019;68

                       4.515

                       4.515

                               -   

                       -   

                  -   

                -   

4.515

 x

 x

 subtotaal

               31.907

                 5.365

               37.272

               12.035

                       1-

           6.147

     18.181

           -   

    19.091

 x

 Groenprojecten:

 x

 Natuurbrug Zeepoort

 Zomernota 2017 en
16-7-2019;68

                       3.696

                           528-

                       3.168

3.032

0

                     15

3.047

                -   

121

 Verkoop van grond

 x

 Verbinden en ontsnipperen faunapassages

 Zomernota 2017 en
16-7-2019;68

                           321

                       2.072

                       2.393

321

0

                       -   

321

                -   

2.072

 x

 x

 subtotaal

                 4.017

                 1.544

                 5.561

                 3.353

                      -   

               15

       3.368

           -   

      2.193

 x

 Totaal

1.342.581

191.201

1.533.782

998.002

171.129

103.026

1.272.157

9.913

251.712

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31