In één oogopslag

Programma

Ontwerp
begroting
2019

Actuele
begroting
2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil

Lasten

520.748

598.725

488.024

110.701

Baten

-457.883

-474.877

-501.266

26.389

Saldo van baten en lasten

62.865

123.848

-13.242

137.090

Stortingen reserves

623.690

851.570

843.052

8.518

Onttrekking reserves

-686.555

-971.754

-865.443

-106.311

Resultaat

0

3.664

-35.634

39.298

Analyse van het resultaat

Toelichting
Het rekeningresultaat 2019 bedraagt € 35,6 miljoen voordelig. Het begrote resultaat na de laatste begrotingswijziging bedroeg € 3,6 miljoen nadelig. Dit betekent dat het resultaat € 39,3 miljoen voordeliger is dan verwacht bij de laatste begrotingswijziging.

Uitgaven (lasten)

De provincie heeft in 2019 € 488 miljoen uitgegeven ten behoeve van de beleidsterreinen Openbaar bestuur, Bereikbaarheid, Water, Milieu, Ruimte, Groen en Cultuur en erfgoed. De uitgaven zijn € 111 miljoen lager dan begroot. Het grootste verschil in de uitgaven ten opzichte van de begroting zit in de programma's Bereikbaarheid, Groen en Ruimte.

Binnen het programma bereikbaarheid zijn de voornaamste oorzaken voor de lagere uitgaven het uitstel van de subsidie aan de Zaanbrug, de Boerenverdrietsluis en diverse OV-subsidies die niet verleend dan wel lager uitgevallen zijn. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt ten aanzien van groot onderhoud wegen.
Een wijziging in de systematiek bij het waarderen van grondaankopen veroorzaakt een groot deel van de lagere uitgaven binnen het programma Groen.
De lagere uitgaven binnen het programma Ruimte worden voornamelijk veroorzaakt doordat subsidies vanuit de beleidsterreinen wonen en ov-knooppunten aan het Knooppunt Kogerveld niet meer in 2019 verleend konden worden.

Inkomsten (baten)
De provincie heeft in 2019 € 501 miljoen aan inkomsten(baten) ontvangen. De grootste bronnen van inkomsten voor de provincie zijn:

  • Lokale heffingen, provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting): € 218 miljoen;
  • Algemene uitkering vanuit het Rijk, Provinciefonds: € 193 miljoen;
  • Ontvangen dividend: € 21 miljoen

Reservemutaties
Vanuit de reserves is in 2019 € 268 miljoen onttrokken ten behoeve van uitgaven in 2019. Er is in 2019 € 245 miljoen gestort in de reserves ten behoeve van uitgaven in toekomstige jaren. Het resterende deel van de totale storting van € 843 miljoen en de totale onttrekkingen van € 865 miljoen zoals weergegeven in de rekening in 1 oogopslag bestaat uit de overheveling van € 598 miljoen tussen de verschillende reserves in het kader van de herschikking van de bestemmingsreserves in 2019.
Zie voor een volledige toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting het overzicht baten en lasten (5.1) en de toelichting hierop.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31