Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

WNT-verantwoording 2019 Provincie Noord-Holland

De WNT is van toepassing op de Provincie Noord-Holland. Het voor de Provincie Noord-Holland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

Tabel 1a – Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2019

bedragen x € 1

R.M. Bergkamp

K. Bolt

Functiegegevens

Provinciesecretaris

Statengriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

145.633

101.657

Beloningen betaalbaar op termijn

20.177

18.514

Subtotaal

165.810

120.171

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

165.810

120.171

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

bedragen x € 1

R.M. Bergkamp

K. Bolt

Functiegegevens

Provinciesecretaris

Statengriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

141.203

98.201

Beloningen betaalbaar op termijn

18.630

17.283

Subtotaal

159.833

 115.484

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

Bezoldiging

159.833

115.484

Tabel 1b, 1c, 1d, 1e, 1f en tabel 2 zijn niet van toepassing.

Tabel 3 – Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31