Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat heeft het gekost? (x € 1.000)

Programma 5

Ruimte

Jaarrekening
2018

Ontwerp begroting 2019

Actuele begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil

Begroting 2020

Lasten

76.889

35.499

99.479

85.856

13.623

46.138

Baten

-34.259

-17.199

-15.444

-16.862

1.418

-9.317

Saldo van baten en lasten

42.630

18.300

84.035

68.994

15.041

36.821

Stortingen reserves

6.308

58.040

68.393

68.418

-26

16.348

Onttrekking reserves

-14.140

-11.474

-49.930

-35.466

-14.464

-14.710

Resultaat

34.798

64.866

102.498

101.947

551

38.459

Toelichting

Toelichting

In onderstaande tabel wordt het verschil tussen de actuele begroting en de jaarrekening nader gespecificeerd.

#

Specificatie

Bedrag (x € 1.000)

V/N

Dekking/UI

Lasten

13.623

1

Versnelling woningbouw

4.350

V

Resv. Woningbouw

2

Subsidie OV-knooppunten voor Kogerveld

3.000

V

Resv. OV-knooppunten

3

Subsidie aan Bloemendalerpolder

2.840

V

Resv. Ruimtelijke ontwikkeling

4

Verplaatsingsregeling glastuinbouw

2.082

V

Resv. Duurzame Landbouw

5

Europese projecten landbouw

-1.866

N

Resv. Europese proj. Landbouw subsidies

6

MKB regelingen

-1.180

N

Resv MKB

7

Beheer onroerend goed

1.034

V

8

Beheer bedrijfsterreinen

915

V

Resv. Bedrijfsterreinen

9

Lager vastgestelde subsidies Duurzame Zeehavens  

523

V

Resv. Duurzame Zeehavens

10

Uitvoeringsregeling Woonbeleid

415

V

Resv. Woonbeleid

11

Kenniseconomie

348

V

12

Capaciteitskosten

402

V

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

760

V

Baten

1.418

1

Verkopen BBL/PASO

2.163

V

Resv. Groen

2

Beheer onroerend goed

  -651

N

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

-94

N

Stortingen

-26

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

-26

N

Onttrekking

-14.464

1

Lagere onttrekking reserve Woningbouw

-4.350

N

Lasten (1)

2

Lagere onttrekking reserve OV-knooppunten

-3.000

N

Lasten (2)

3

Lagere onttrekking reserve Ruimtelijke ontwikkeling

- 2.840

N

Lasten (3)

4

Lagere Onttrekking reserve Duurzame landbouw

-2.082

N

Lasten (4)

5

Lagere onttrekking reserve Herstructurering bedrijventerreinen

-1.092

N

Lasten(8)

6

Lagere onttrekking reserve Duurzame Zeehavens

-523

N

Lasten (9)

7

Lagere onttrekking reserve Woonbeleid

-415

N

Lasten (10)

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

-162

V = Voordelig, N = Nadelig,

Toelichting

Lasten

 1. De subsidieverlening (buiten uitvoeringsregeling) aan de gemeente Zaanstad in Knooppunt Kogerveld (€ 6 miljoen) komt 50/50 uit de reserves OV-knooppunten en Woningbouw. Voor het deel uit de reserve OV knooppunten is een aanvraag ontvangen (maar te laat om tot uitkering te komen, zie ook onder 2), voor het deel uit de reserve Woningbouw volgt de aanvraag op een later moment. Ook de subsidie van € 1 miljoen voor Knooppunt Zaandam is vertraagd doordat de onderbouwing van de aanvraag onvolledig was. Daarnaast is het aantal subsidieaanvragen door gemeenten op grond van de Uvr subsidie versnelling Woningbouw voor Noord-Holland Noord in 2019 achtergebleven bij de verwachting doordat de Uvr pas in september is opengesteld. De aanvragen worden in 2020 verwacht.
 2. De subsidie aanvraag Kogerveld is eind november 2019 ontvangen en kon in verband met de benodigde procestijd voor dergelijke aanvragen niet voor het eind van het jaar worden toegekend.
 3. De subsidie aan Bloemendalerpolder is in 2019 niet verleend omdat er nog geen juridische grondslag was om deze subsidie te verlenen in dit jaar.
 4. Verplaatsingsregeling glastuinbouw (€ 2.082.000) Het budget voor verplaatsing van glastuinbouwbedrijven naar duurzame glastuinbouwconcentratiegebieden wordt gekoppeld aan Europese POP gelden waarmee het bedrag verdubbeld wordt. Een deel van de verplichtingen die zijn aangegaan voor de toekomst zijn ten lasten gegaan van het budget nl € 418.130. Deze post dient gezien te worden te samen met de post voor Europese projecten landbouw subsidies.
 5. Europese projecten landbouw subsidies (-€ 1.866.000): Gedurende 2019 is door RVO € 2,1 miljoen voor de provincie Noord-Hollad betaald aan subsidies exclusief de RVO uitvoeringskosten. Voor 2019 was € 1,9 mln. begroot in totaal voor subsidies en uitvoeringskosten RVO  (exclusief de verplaatsing van glastuinbouw bedrijven, hiervoor was € 2,5 mln. begroot). Daarnaast is er per eind 2019 voor € 9,3 miljoen aan subsidies toegewezen die in de toekomst betaald zullen worden inclusief de subsidie voor verplaatsing van glastuinbouw bedrijven. Deze verplichtingen zijn voorzien op de balans.
  Wanneer de som van al deze kosten wordt afgezet tegen de begrote bedragen van zowel Duurzame Landbouw ten behoeven van verplaatsing glastuinbouw als de begrote bedragen Europese projecten landbouw subsidies dan blijft er een verschil van € 216.000 over aan onderbesteding ten opzichten van de begroting. Pas per eind januari verschaft RVO inzichtelijkheid in de toegewezen subsidies hierdoor kan dus een verschil ontstaan tussen werkelijkheid en begroting.  
 6. MKB regelingen (€ 1.180.000):
 • Het investerings-gereed programma (PIM): is aanbesteed voor een periode van 3 jaar. Begroot in 2019 voor € 54.000 echter de besteding was maandelijks dit bedrag.
 • De 50% cofinanciering vanuit EZ, die via het provinciefonds wordt ontvangen, voor de MIT regelingen wordt als volgt uitgekeerd: 40% in 2020, 30% in 2021 en 30% in 2022. PHN heeft besloten niet te wachten op de ontvangsten van deze gelden voor de beschikbaarstelling van de regelingen. Dit betekent dat de provincie de subsidieverleningen deels voorfinanciert.  
 1. Bij beheer onroerend goed is vanwege capaciteitstekort, het planmatig onderhoud van provinciale gebouwen niet gestart in 2019 (€ 529.000). Daarnaast zijn er minder te betalen belastingaanslagen ontvangen voor OZB (deze kunnen tot 3 jaar na dato nog worden opgelegd) en is de waterschapsbelasting lager uitgevallen dan geraamd (€ 505.000).
 2. Betreft de besteding van de middelen die in het kader van werklocatiebeleid werden beoogd op grond van het Programma Toekomstbestendige Werklocaties 2015-2020 en de regeling gericht op winkelgebieden. Niet alle begrote budgetten zijn in de afgelopen periode tot besteding gekomen, mede doordat projecten niet (geheel) tot uitvoering zijn gekomen.
  Op dit moment wordt gewerkt aan de totstandkoming van een HIRB+ regeling voor werklocaties/winkelgebieden, en mogelijk ook nog verblijfsrecreatie als vervolg op de lopende uitvoeringsregelingen. Een en ander wordt een concrete uitwerking van de in het Coalitieakkoord uitgesproken wens voor zo’n regeling. De restbudgetten uit het verleden zijn bij de nadere HIRB+ uitwerking betrokken.
 3. Er zijn subsidies uit het verleden lager vastgesteld. Hierbij zijn lasten terugkomen in 2019. Het betreft de uitvoeringsregeling Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens die lager is vastgesteld.
 4. Er is minder subsidie verleend op grond van de Uvr woonvisie Noord-Holland 2016 dan verwacht. Een aantal aanvragen is al wel ontvangen, maar moest eind 2019 nog beoordeeld worden voordat  beschikt kon worden. Het subsidieplafond staat nog tot en met 30 september 2020 open.
 5. Voor de uitvoering van het project “Smart Industry Hub Noordwest” heeft Noord-Holland namens de drie provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland een bijdrage van het ministerie van EZK ontvangen van € 300.000. Dit is van 50% van het totale projectbudget. Het project heeft een looptijd van 2 jaar. Omdat de uitvoering pas op 1 oktober van start is gegaan, is slechts een deel van het budget  in 2019 uitgegeven aan uitvoeringskosten.
  Bijdrage aan MRA innovatie op basis van convenant Metropoolregio Regio Amsterdam valt € 67.000 lager uit dan begroot (€ 1.500.000).
 6. Zie voor de toelichting op de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde capaciteitskosten de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten

 1. Voor de BBL-gronden is een (grote) geplande verkoop van grond toch nog in 2019 getransporteerd.. In de laatste begrotingswijziging 2019 werd verwacht dat de verkoop zou doorschuiven naar 2020 en is toentertijd de raming naar beneden bijgesteld. Het saldo van baten en lasten van de verkoop van BBL-gronden wordt gestort in de reserve Groen.
 2. Bij beheer onroerend goed zijn minder huurinkomsten ontvangen vanwege abusievelijk begrote huurinkomsten parkeergarage in programma 5 van de begroting. De parkeergarage wordt verantwoord in programma 8.  Verder zijn er minder pachtinkomsten vanwege verkleining van het verpachte areaal door verkopen en door lagere pachttarieven (die worden gerelateerd aan de landelijke jaarlijkse wijziging van de pachtnorm).

Onttrekkingen reserves

 1. Lager onttrekking aan de reserve Woningbouw, zie voor de inhoudelijke toelichting lasten nr. 1
 2. Lagere onttrekking aan de reserve OV-knooppunten, zie voor de inhoudelijke toelichting lasten nr. 2
 3. Lagere onttrekking aan de reserve Ruimtelijke ontwikkeling, zie voor de inhoudelijke toelichting lasten nr. 3
 4. Lagere Onttrekking reserve Duurzame landbouw, zie voor de inhoudelijke toelichting lasten nr. 4
 5. Lagere onttrekking aan de reserve Herstructurering bedrijventerreinen, zie voor de inhoudelijke toelichting lasten nr. 8
 6. Lagere onttrekking aan de reserve Duurzame zeehavens, zie voor de inhoudelijke toelichting lasten nr. 9
 7. Lagere onttrekking aan de reserve Woonbeleid, zie voor de inhoudelijke toelichting lasten nr. 10
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31