Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat heeft het gekost? (x € 1.000)

Programma 3

Water

Jaarrekening
2018

Ontwerp begroting 2019

Actuele begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil

Begroting 2020

Lasten

7.143

5.827

10.200

7.581

2.619

6.601

Baten

-3.359

-1.835

-2.325

-1.737

-588

-1.025

Saldo van baten en lasten

3.784

3.992

7.875

5.844

2.031

5.576

Stortingen reserves

4.722

13.256

15.894

15.894

0

3.150

Onttrekking reserves

-2.644

-510

-4.786

-2.908

-1.878

-2.750

Resultaat

5.862

16.738

18.983

18.829

154

5.976

Toelichting

Toelichting

In onderstaande tabel wordt het verschil tussen de actuele begroting en de jaarrekening nader gespecificeerd.

#

Specificatie

Bedrag
(x € 1.000)

V/N

Dekking/UI

Lasten

2.619

V

1

Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling

1.260

V

Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling

2

Uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water

501

V

Baten (1)

3

Uitvoeringsregeling Recreatie personenvervoer over water

451

V

Resv. Waterrecreatie

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

407

V

Baten

-588

1

Uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water

-501

N

Lasten (2)

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

-87

N

Stortingen

0

Geen verschillen

Onttrekking

-1.878

1

Lagere onttrekking reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling

-1.260

N

Lasten (1)

2

Lagere onttrekking aan reserve Waterrecreatie

-618

N

Lasten (3)

V = Voordelig, N = Nadelig,

Toelichting

Lasten

  1. Tegen het door GS goedgekeurde projectplan Waterwet Markermeerdijken is beroep bij de Raad van State ingesteld. Doordat nog een uitspraak is gedaan loopt de dijkversterking vertraging op. Daarnaast is een subsidie voor beheer- en onderhoudskosten van natuur rond de Prins Hendrikdijk op Texel (nog) niet verleend. Volgens bestuurlijke afspraken dient eerst beoordeeld te worden of deze kosten gesubsidieerd kunnen worden vanuit de Uitvoeringsregeling Natuur en landschapsbeheer (SVNL).
  2. Er zijn minder subsidies verleend op grond van de uitvoeringsregeling kennisontwikkeling bodem en water. Hierdoor vallen ook de bijdragen van de waterschappen lager uit (zie bij baten nr. 5). Het restant wordt in 2020 ingezet. Het subsidieplafond is tot en met 26 november 2020 opengesteld.
  3. De uitvoeringsregeling Recreatief personenvervoer over water liep op 31 oktober 2019 af. Het subsidieplafond voor deze regeling is niet bereikt.

Baten

  1. Er zijn minder subsidies verleend op grond van de Uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland. Hierdoor vallen de bijdragen van de waterschappen ook lager uit (zie lasten nr. 2).

Stortingen Reserves

Onttrekkingen reserves

  1. Lagere onttrekking aan de reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling, zie voor inhoudelijke toelichting lasten 1.
  2. Lagere onttrekkingen aan de reserve Waterrecreatie, zie voor inhoudelijke toelichting lasten 3.
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31