Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat heeft het gekost? (x € 1.000)

Programma 6

Groen

Jaarrekening
2018

Ontwerp begroting 2019

Actuele begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil

Begroting 2020

Lasten

65.710

109.446

81.698

63.529

18.169

91.449

Baten

-41.511

-7.343

-1.455

-9.681

8.226

-558

Saldo van baten en lasten

24.200

102.103

80.243

53.847

26.395

90.891

Stortingen reserves

17.713

51.407

58.853

62.322

-3.468

30.083

Onttrekking reserves

-21.407

-81.262

-68.669

-53.071

-15.598

-51.864

Resultaat

20.506

72.249

70.427

63.098

7.329

69.110

Toelichting

Toelichting

In onderstaande tabel wordt het verschil tussen de actuele begroting en de jaarrekening nader gespecificeerd.

#

Specificatie

Bedrag ( x € 1.000)

V/N

Dekking/UI

Lasten

18.169

1

Resv. Groen

11.623

V

Resv. Groen

2

Natuur- en landschapsbeheer

1.770

V

3

Resv. Groene Uitweg

1.681

V

Resv. Groene Uitweg

4

Resv. Oostelijke Vechtplassen

1.637

V

Resv. Oostelijke Vechtplassen

5

Resv. Cofinanciering Waddenzee

494

V

Resv. Cofin. Waddenzee

6

Faunafonds

269

V

7

MRA Landschapsfonds

296

V

8

Capaciteitskosten

219

V

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

180

V

Baten

8.226

1

Vrijval voorziening uittreding Goois Natuurreservaat

6.501

V

2

Verkoop gronden

1.061

V

Resv. Groen

3

Baten derden

355

V

Resv. Oostelijke Vechtplassen

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

309

V

Stortingen

-3.468

1

Hogere storting reserve Groen

-3.179

N

Baten (2) & Baten programma 5

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

-289

N

Onttrekking

-15.598

1

Lagere onttrekking aan reserve Groen

-11.433

N

Lasten (1)

2

Lagere onttrekking aan reserve Groene Uitweg

-1.681

N

Lasten (3)

3

Lagere onttrekking aan reserve Oostelijke Vechtplassen

-1.992

N

Lasten (4)

4

Lagere onttrekking aan reserve Cofinanciering Waddenzee

-494

N

Lasten (5)

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

2

V

divers

V = Voordelig, N = Nadelig,

Toelichting

Lasten

 1. Bij de bestedingen die uit de reserve Groen gedaan worden zijn er naast enkele projecten met een geringe overbesteding de volgende projecten met een onderbesteding:
  1. Grondaankopen: Deze onderbesteding van € 5,9 miljoen is grotendeels te verklaren door NNN grondaankopen waarover onlangs besloten is om vanaf dit jaar ook de gronden die aangekocht zijn ten behoeve van de NNN tegen de aanschafwaarde op de balans op te nemen in plaats van de kosten ten laste van de reserve Groen te boeken, zie hiervoor ook de toelichting in de Paragraaf Grondbeleid van deze Jaarrekening.
  2. PAS Uitvoeringsmaatregelen: De PAS uitvoeringsmaatregelen en Herstelmaatregelen N2000 behelzen 337 maatregelen en onderzoeken in 12 gebieden. In overleg met de terreinbeheerders wordt een zo goed mogelijk schatting gemaakt ten aanzien van het benodigde budget in een begrotingsjaar. Er zijn echter altijd onvoorziene zaken die maken dat meer, dan wel minder budget wordt ingezet dan geraamd. De onderbesteding van totaal € 1,9 miljoen in 2019 wordt voor een groot deel verklaard door de discussie rondom de bomenkap in Schoorl, waardoor voorgenomen maatregelen niet konden worden geëffectueerd.
  3. Functiewijziging en Inrichting: Het subsidieplafond wordt voor het gehele jaar opengesteld. Er is bij het vaststellen van de budgetten echter beperkt zicht op het aantal aanvragen die over gehele jaar kunnen worden ingediend. Subsidieaanvragen die aan het eind van het jaar zijn ingediend worden in 2020 afgehandeld. De onderbesteding hiervoor is € 1 miljoen. Hiernaast hebben we aan het eind van het jaar nog € 308.000 doorgeboekt naar de Last die we al in 2014 genomen hebben.
  4. Bij het project Waalenburg was een risicoreservering van € 1,7 mln. gemaakt voor eventuele proceskosten in verband met een gronddiscussie met de aannemer. Doordat met de aannemer is geschikt kan deze risicoreservering komen te vervallen. Daarnaast heeft de afronding van het project geringe vertraging opgelopen door enkele benodigde aanpassingen in het veld. Dit heeft ervoor gezorgd dat er circa € 100.000 aan kosten pas begin 2020 gemaakt zullen worden, terwijl deze eind 2019 geprognosticeerd waren.
  5. De uitvoering van project Weidevogelgebied De Kampen en daarmee de besteding van het grootste deel van de aanneemsom is doorgeschoven naar 2020. Vanwege het broedseizoen en de terreingesteldheid is er maar een beperkte werkbare periode. Dit heeft ervoor gezorgd dat ongeveer € 625.000 aan kosten pas in 2020 gemaakt zullen worden in plaats van in 2019.
 2. Net als vorig jaar hebben wij de resterende 25% van de subsidieverplichtingen uit het jaar 2018 voor Agrarisch Natuurbeheer vrij laten vallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2019.
 3. Bij de bestedingen uit de reserve Groene Uitweg hebben de volgende projecten een onderbesteding:
  1. Fietsbrug Nigtevecht: De aanvaarbeveiliging van de brug hoeft in tegenstelling tot wat eerder werd verwacht niet te worden verzwaard. De discussie hierover heeft wel langer geduurd dan verwacht. Dit heeft geleid tot circa € 500.000 minder uitgaven voor 2019. Het project zal begin 2020 financieel worden afgerond.
  2. Vaarverbinding Naarden Buiten de Vesting: Voor de zomer van 2019 werd duidelijk dat de vaarverbinding meer zal kosten dan gedacht. Dit komt door gestegen marktprijzen, de onvoorziene noodzaak de nieuwe sluis en brug in de IJsselmeerweg apart aan te leggen en de onvoorziene kosten van een damwand bij Jachthaven Naarden. Ook ontbreekt voor dit project politiek draagvlak in de gemeenteraad van Gooise Meren. Daarom hebben de partijen, na een evaluatie deze zomer, besloten om deze vaarverbinding te schrappen (letterlijke tekst uit informatiebrief). Dit heeft geleid tot circa € 400.000 minder uitgaven voor 2019.
  3. Horstermeerpolder: het gehele bedrag voor kavelruil was begroot voor 2019, terwijl het project van kavelruil ook in 2020 doorloopt, onderbesteding van ongeveer € 200.000.
  4. Lagere aanvragen subsidies uitvoeringsregeling.
 4. De onderbesteding bij de reserve Oostelijke vechtplassen is grotendeels te verklaren door twee NNN grondaankopen (van totaal ruim € 800.000) waarover onlangs besloten is om vanaf dit jaar ook de gronden die aangekocht zijn ten behoeve van de NNN tegen de aanschafwaarde op de balans op te nemen ipv de kosten ten laste van de reserve OVP te boeken, zie hiervoor ook de toelichting in de Paragraaf Grondbeleid van deze Jaarrekening. Hiernaast zijn de in 2019 geplande onderzoeken voor het Bagger/zwevend slip project doorgeschoven naar 2020, € 545.000 onderbesteding.
 5. In het algemeen verstrekken wij pas subsidies uit de reserve cofinanciering Waddenzee als er subsidie wordt verstrekt door het Waddenfonds. Voor een aantal aanvragen is de subsidieverstrekking bij het Waddenfonds nog in behandeling. Mede hierdoor is de hoogte van de verstrekte subsidies lager dan het subsidieplafond van de uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds. Daarnaast is in 2019 de subsidie voor een aantal  projecten door het Waddenfonds afgewezen. Daarom is er ook geen cofinanciering vanuit onze provincie voor deze projecten.
 6. Het definitieve totaalbedrag van de in 2019 door BIJ12 aan Noord-Hollandse boeren uitgekeerde tegemoetkoming faunaschade (inclusief uitvoeringskosten) bleek lager dan vooraf door BIJ12 geprognosticeerd.
 7. Door vertraging in de besluitvorming in het najaar van 2019 heeft er vertraging plaatsgevonden. Hierdoor konden een aantal opdrachten pas in het jaar 2020 starten.
 8. Zie voor inhoudelijke toelichting de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten

 1. Bij de jaarrekening 2018 is een voorziening getroffen voor de uittreding van de provincie uit het Goois Natuurreservaat ter hoogte van € 6,5 miljoen op basis van de beschikbaar gestelde afkoopsom. De onderhandelingen over de voorwaarden voor de uittreding lopen op dit moment nog en de in 2019 beschikbaar gestelde afkoopsom is op basis van de verslagleggingsregels in het BBV op dit moment onvoldoende als onderbouwing voor de voorziening. Om deze reden valt de gehele voorziening vrij.
 2. Er zijn meer opbrengsten grondverkoop dan vooraf geraamd. Bijvoorbeeld de verkoop Sneepweg is aan het eind van het jaar heel snel opgekomen en afgerond.
 3. De extra inkomsten betreffen het verwerken van Bijdragen van derden in de jaarrekening.

Stortingen Reserves

 1. Er is € 3,2 mln. meer in de reserve Groen gestort dan begroot. Dit betreffen vooral extra verkoopopbrengsten van gronden.

Onttrekkingen reserves

 1. Lagere onttrekking aan de reserve Groen. Er is € 11,6 mln. minder uitgegeven vanuit de reserve groen dan begroot, zie voor de inhoudelijke toelichting lasten nr. 1. Daarnaast is € 190.000 meer overgeheveld naar de reserve kapitaallasten groen. Er is in 2019 € 190.000 meer aan investeringsuitgaven gerealiseerd dan begroot.
 2. Lagere onttrekking aan de reserve Groene Uitweg, zie voor de inhoudelijke toelichting lasten nr. 3
 3. Lagere onttrekking aan de reserve Oostelijke Vechtplassen, zie voor de inhoudelijke toelichting lasten nr. 4.
 4. Lagere onttrekking aan de reserve Cofinanciering Waddenzee, zie voor de inhoudelijke toelichting lasten nr. 5
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31