Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Incidentele Baten (bedragen x € 1.000)

OD

Onderwerp

Incidentele Baten 2019

8.1.1

Dividendopbrengsten

-20.421

2.2.1

Vrijval reservering parallelle Kaagbaan

-18.572

5.2.5

Verkopen onroerend goed

-15.107

6.2.1

Vrijval voorziening financiële risico's

-5.601

2.1.2

Bijdrage derden t.b.v. OLV Greenport Aalsmeer

-3.000

Overige incideentele baten < € 1,0 mln.

-7.839

Totaal incidentele baten

-70.594

Incidentele Lasten (bedragen x € 1.000)

OD

Onderwerp

Incidentele Lasten 2019

5.3.1

Verliesvoorziening Pallas

17.826

6.1.1

Programma Natuurontwikkeling

13.957

5.2.2

Bijdrage leefbaarheidsfonds Schiphol

10.000

4.2.3

Subsidies verduurzaming bestaande woningvoorraad

7.729

5.3.2

MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT)

6.712

5.2.5

Verkopen onroerend goed (afwaardering balans)

6.047

6.1.2

Programma Groene uitweg

5.976

4.2.1

Energietransitie

5.842

5.2.1

Subsidie OV-Knooppunten

5.700

7.4.1

Subsidies Monumenten

4.115

5.3.4

Subsidies CO2/Verplaatsing glasstuinbouw

4.000

5.3.5

Cofinanciering Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

3.766

8.2.1

Uitgaven I-portfolio

3.626

4.1.3

Bodemsanering OV projecten

3.215

5.3.2

Regiodeal ZaanIJ

2.750

5.3.1

Subsidies herstructurering bedrijventerreinen (HIRB)

2.435

2.4.2

Innovatieprojecten mobiliteit (Smart Mobility)

2.369

1.4.2

Cofinanciering Europese EFRO programma’s

2.119

5.2.4

Project de Kop werkt!

2.000

6.1.3

Programma Oostelijke vechtplassen

1.980

3.2.1

Subsidies Waterrecreatie

1.888

2.1.2

Subsidies Fiets

1.503

6.3.3

Cofinanciering Waddenzee

1.271

2.3.2

Afrekeningsverschil Faunaschade 2017

1.081

2.3.2

Projecten voor derden wegen

1.071

Overige incidentele lasten <1,0 mln.

2.807

Totaal incidentele Lasten

121.785

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31