Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat heeft het gekost? (x € 1.000)

Programma 1

Openbaar bestuur

Jaarrekening
2018

Ontwerp begroting 2019

Actuele begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil

Begroting 2020

Lasten

22.087

23.281

25.062

21.034

4.028

23.467

Baten

-97

-105

-122

-333

211

-119

Saldo van baten en lasten

21.990

23.176

24.940

20.701

4.239

23.348

Stortingen reserves

3.000

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.382

-183

-2.770

-2.310

-460

-183

Resultaat

26.372

22.993

22.170

18.391

3.779

23.165

Toelichting

In onderstaande tabel wordt het verschil tussen de actuele begroting en de jaarrekening nader gespecificeerd.

#

Specificatie

Bedrag
(x € 1.000)

V / N

Dekking/UI

Lasten

4.028

V

1

Huisvestingskosten PS

 800

V

Programma 8

2

Pensioenvoorziening GS-leden en
oud GS-leden

 586

V

3

Cofinanciering Europese projecten

 451

V      

Resv. Cofinanciering EU projecten

4

Huisvestingskosten GS

 343

V

Programma 8

5

Beleidsevaluatie en monitoring

 255

V

6

Capaciteitskosten

 439

V

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

 1.154

V

Baten

211

V

1

Pensioenvoorziening GS-leden en oud   GS-leden

 256

V

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

  -45

N

Stortingen

0

-

Onttrekking

-460

N

1

Lagere onttrekking aan reserve Cofinanciering Europese projecten

-460

N        

Lasten (3)

Toelichting

Lasten

  1. In de begroting zijn de huisvestingskosten voor PS opgenomen onder programma 1. Door de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is echter in 2019 een uitspraak gedaan dat huisvestingskosten van het bestuur onder Overhead (dat is opgenomen in programma 8) moeten worden verantwoord.
  2. In de begroting is rekening gehouden met een storting in de pensioenvoorziening voor GS-leden en oud-GS-leden. In werkelijkheid is geen dotatie nodig geweest, maar is sprake van een vrijval (zie baten 1). Dit wordt veroorzaakt door het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd van 67 naar 68 jaar en door het overlijden van 2 pensioengerechtigden.
  3. Er is minder subsidie verleend ten laste van de reserve Cofinanciering Europese projecten dan verwacht. Dit is o.m. veroorzaakt doordat de aanvragen in 2019 nog niet volledig waren. De subsidieaanvragen zullen naar verwachting in 2020 worden ingediend (en ten laste komen van het voor dat jaar vastgestelde subsidieplafond).
  4. In de begroting zijn de huisvestingskosten voor GS opgenomen onder programma 1. Door de commissie BBV is echter in 2019 een uitspraak gedaan dat huisvestingskosten van het bestuur onder Overhead (dat is opgenomen in programma 8) moeten worden verantwoord.
  5. De onderbesteding bij Beleidsevaluatie en monitoring komt voort uit het feit dat er meer onderzoeken en evaluaties door de provincie zelf zijn uitgevoerd en een aantal onderzoeken later zijn opgeleverd dan gepland.
  6. Zie voor de toelichting op de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde capaciteitskosten de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten

1.   In de begroting is rekening gehouden met een storting in de pensioenvoorziening voor GS-leden en oud-GS-leden (zie lasten 2). In werkelijkheid is geen dotatie nodig geweest, maar is sprake van een vrijval. Dit wordt veroorzaakt door het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd van 67 naar 68 jaar en door het overlijden van 2 pensioengerechtigden.

 Onttrekkingen reserves

1.   Lagere onttrekking aan de reserve Cofinanciering Europese projecten. Zie voor de inhoudelijke toelichting Lasten 3.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31