Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat heeft het gekost? (x € 1.000)

Programma 8

Financiën en Bedrijfsvoering

Jaarrekening
2018

Ontwerp begroting 2019

Actuele begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil

Begroting 2020

Lasten

89.276

67.074

74.498

66.479

8.019

74.727

Baten

-417.959

-418.856

-433.446

-439.917

6.471

-433.757

Saldo van baten en lasten

-328.682

-351.782

-358.948

-373.438

14.489

-359.030

Stortingen reserves

140.091

4.526

33.018

34.554

-1.537

61.693

Onttrekking reserves

-172.092

-353.721

-481.925

-481.462

-463

-11.293

Resultaat

-360.684

-700.977

-807.856

-820.346

12.489

-308.631

Toelichting

Toelichting

In onderstaande tabel wordt het verschil tussen de actuele begroting en de jaarrekening nader gespecificeerd.

#

Specificatie

Bedrag (x € 1.000)

V/N

Dekking/UI

Lasten

8.019

1

Afrekeningsverschillen voorgaande jaren

8.328

V

2

Capaciteitskosten

-2.122

N

3

Stelpost prijsstijgingen

1.106

V

4

ICT-kosten

400

V

Resv. Bedrijfsvoering

5

Talentbudget

306

V

Resv. GO-gelden

6

Huisvesting

-253

N

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

254

V

Baten

6.471

1

Uitkering provinciefonds

4.532

V

2

Motorrijtuigenbelasting

1.327

V

3

Koepelovereenkomst Flevoland

-590

N

4

Doorschuif BTW

444

V

5

Afrekeningsverschillen voorgaande jaren

320

V

6

Renteresultaat

258

V

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

180

V

Stortingen

-1.537

1

Reserve Bedrijfsvoering

-1.537

N

Onder andere Huisvestingskosten programma 1

Onttrekking

-463

1

Reserve GO-gelden

-306

N

Lasten (5)

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

-157

N

V = Voordelig, N = Nadelig,

Toelichting

 Lasten

 1. Afrekeningsverschillen voorgaande jaren. Na afloop van het boekjaar 2018 is gebleken dat er sprake is van € 8,3 mln.  minder lasten dan opgenomen in voorgaande jaarrekeningen. De grootste post hierin (€ 5,9 mln.) betreft lager vastgestelde subsidies. In het jaar waarin een subsidie wordt verleend, boeken we de toegezegde maximale provinciale bijdrage volledig als last. In sommige gevallen blijken de kosten van realisatie lager uit te vallen, waardoor bij de vaststelling van de subsidie ook de provinciale bijdrage lager wordt vastgesteld dan dit maximumbedrag. Als die vaststelling in een later jaar plaatsvindt dan de verlening leidt dit in een volgende jaarrekening tot een positief afrekeningsverschil.
 2. Zie voor de toelichting op de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde capaciteitskosten de paragraaf bedrijfsvoering.
 3. De stelpost prijsstijgingen wordt gebruikt om de indexeringen te kunnen dekken. Over 2019 is een bedrag van € 1.106.000 minder nodig geweest dan werd begroot.
 4. ICT-kosten: In de begroting was onder andere rekening gehouden met hogere vervangingskosten van laptops en mobiele telefoons.
 5. De medewerkers die op 1 juli 2017 in dienst waren van de provincie Noord-Holland hebben recht gekregen op een opleidingsbudget van € 4.000 per medewerker (het ‘Talentbudget’). Het geld dat hiervoor nodig is, is destijds gestort in de reserve GO-gelden. Tot nu toe wordt door het personeel minder aanspraak gemaakt op de gereserveerde middelen dan geraamd.
 6. In de begroting zijn de huisvestingskosten voor PS en GS opgenomen onder programma 1. Door de commissie BBV is echter in 2019 een uitspraak gedaan dat huisvestingskosten van het bestuur onder Overhead moeten worden verantwoord (en daarmee in programma 8 terecht komen).


Baten

 1. Uitkering provinciefonds :
  1. In de decembercirculaire van het provinciefonds is extra geld ontvangen in de vorm van decentralisatie-uitkeringen voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren (€ 1,8 miljoen), Regionale Energiestrategieën (€ 1,7 miljoen), Garantiefonds geothermie (€ 1,5 miljoen), Versnelling Flexwonen (€ 250.000) en Regionale financieringstafels (€ 59.000). Deze bedragen vallen nu (geoormerkt) vrij in het resultaat over 2019 en zullen bij de tweede begrotingswijziging 2020 toegevoegd worden aan het daarvoor bestemde budget in de betreffende programma's (respectievelijk de programma's 5, 4, 4, 5 en 5).
  2. De eindafrekening van het provinciefonds over 2018 zorgt voor een lagere uitkering in 2019 van €1.571.213. Dit wordt vooral veroorzaakt door een hogere aftrek van de gerealiseerde opcenten over 2018.
  3. Op basis van de decembercirculaire van het provinciefonds is de Algemene uitkering met € 772.000 verhoogd ten opzichte van de septembercirculaire. De verklaring hiervoor is een aantal wijzigingen in de verdeelmaatstaven.
 2. De gerealiseerde opbrengst van de motorrijtuigenbelasting is in 2019 €1.327.000 hoger uitgevallen dan begroot op basis van de gewichtsuitdraai per januari 2020. Deze ontwikkeling is deels het gevolg van een autonome groei van het aantal voertuigen in onze provincie, maar ook het gevolg van een verhuizing van een leasemaatschappij van de provincie Flevoland naar de provincie Noord-Holland (circa 60.000 voertuigen).
 3. Het begrote bedrag voor de Koepelovereenkomst Flevoland is gebaseerd op een inzet van 8,1 fte voor de provincie Flevoland. De werkelijke inzet was 2,4 fte. Dit was minder dan beoogd, omdat er minder medewerkers bereid waren om werk te gaan verrichten voor en in de provincie Flevoland.
 4. De begrotingspost “doorschuif BTW” betreft BTW die aan de provincie wordt doorberekend en die de provincie vervolgens weer verhaalt op het BTW compensatiefonds. Op deze begrotingspost zijn hogere baten van € 444.000 gerealiseerd.
 5. Afrekeningsverschillen voorgaande jaren :Na afloop van het boekjaar 2018 is gebleken dat er nog € 320.000 meer opbrengsten zijn gerealiseerd dan in de jaarrekening 2018 zijn verantwoord. Voor een specificatie verwijzen we naar tabel 5.4.1 in de jaarrekening.
 6. Het renteresultaat valt €258.000 hoger uit. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere rente-opbrengst op de verstrekte lening aan de stichting Voorbereiding kernreactor.

Stortingen

 1. De reserve bedrijfsvoering is een egalisatiereserve. Bij de instelling van de reserve is door PS bepaald dat de in een jaar niet-bestede middelen aan het einde van het jaar gestort worden in de reserve bedrijfsvoering. Over 2019 betrof dit een bedrag van € 1.537.000. De belangrijkste onderschrijdingen zitten in de uitgaven voor het persoonlijk ontwikkelbudget en huisvestings- en facilitaire kosten. Met ingang van de CAO 2018 geldt dat iedere medewerker van de provincie Noord-Holland bij full-time dienstverband recht heeft op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000, te besteden in 5 jaar. In 2019 is minder gebruik gemaakt van dit persoonlijk ontwikkelbudget dan is geraamd. Voor de huisvestings- en facilitaire kosten geldt dat een deel van de geplande activiteiten niet in 2019 heeft kunnen plaatsvinden, omdat aannemers geen capaciteit hadden om de werkzaamheden te verrichten.

Onttrekkingen

 1. Lagere onttrekking aan de reserve GO-gelden, zie voor de inhoudelijke toelichting lasten nr. 5.
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31