Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat heeft het gekost? (x € 1.000)

Programma 7

Cultuur en Erfgoed

Jaarrekening
2018

Ontwerp begroting 2019

Actuele begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil

Begroting 2020

Lasten

18.261

17.549

15.951

13.600

2.351

16.451

Baten

-30

-30

-30

-30

0

-30

Saldo van baten en lasten

18.231

17.519

15.921

13.570

2.351

16.421

Stortingen reserves

7.979

15.013

14.831

14.831

0

6.751

Onttrekking reserves

-13.575

-8.411

-8.733

-6.915

-1.818

-7.449

Resultaat

12.634

24.121

22.019

21.486

533

15.723

Toelichting

Toelichting

In onderstaande tabel wordt het verschil tussen de actuele begroting en de jaarrekening nader gespecificeerd.

#

Specificatie

Bedrag (x € 1.000)

V/N

Dekking/UI

Lasten

2.351

1

Monumenten subsidies

1.731

V

resv. Monumenten

2

Capaciteitskosten

158

V

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

462

V

Baten

0

Geen verschillen

Stortingen

0

Geen verschillen

Onttrekking

-1.818

1

Lagere onttrekkingen reserve Monumenten

-1.726

N

Lasten (1)

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

-92

N

V = Voordelig, N = Nadelig,

Toelichting

Lasten

  1. Er is minder uitgegeven in 2019 omdat de uitvoeringsregeling ‘versterking culturele instellingen’ een sluitingstermijn voor het inzenden van aanvragen had op 31 december 2019. Hierdoor kon er geen subsidie in 2019 verstrekt worden en vind de verlening plaats in 2020.
  2. Zie voor de toelichting op de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde capaciteitskosten de paragraaf bedrijfsvoering.

Onttrekkingen reserves

  1. Lager onttrekking aan de reserve Monumenten, zie voor de inhoudelijke toelichting lasten nr. 1.
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31