Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat heeft het gekost? (x € 1.000)

Programma 4

Milieu

Jaarrekening
2018

Ontwerp begroting 2019

Actuele begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil

Begroting 2020

Lasten

30.012

43.507

57.712

54.110

3.602

35.636

Baten

-4.116

-2.980

-3.485

-3.508

23

-2.750

Saldo van baten en lasten

25.897

40.527

54.227

50.602

3.625

32.886

Stortingen reserves

12.756

19.381

39.993

40.537

-543

11.869

Onttrekking reserves

-4.919

-3.106

-22.556

-14.274

-8.282

-3.049

Resultaat

33.734

56.801

71.664

76.864

-5.201

41.706

Toelichting

Toelichting

In onderstaande tabel wordt het verschil tussen de actuele begroting en de jaarrekening nader gespecificeerd.

#

Specificatie

Bedrag (x € 1.000)

V/N

Dekking/UI

Lasten

3.602

V

1

Bodemsanering ov projecten - Subsidies

4.837

V

Resv. Bodemsanering

2

Voorziening bodemsanering Parnassia

-2.546

N

3

verliesvoorziening PDENH

-1.970

N

4

Energietransitie: verschillende onderzoeken

1.715

V

Reserve Energietransitie

5

Bodemsanering ov projecten

1.541

V

Resv. Bodemsanering

6

Gebiedsgericht grondwaterbeheer 't Gooi

577

V

Baten (1)

7

Energietransitie: proceskosten RES en Zon

- 523

N

8

Capaciteitskosten

-577

N

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

548

V

Baten

23

1

Gebiedsgericht grondwaterbeheer 't Gooi

-577

N

Lasten (6)

2

Resv. Bodemsanering ov projecten

526

V

Resv. Bodemsanering

3

Omgevingsdiensten

-308

N

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

382

V

Stortingen

-543

1

Hogere storting reserve Bodemsanering

-526

N

Baten (2)

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

-17

N

Onttrekking

-8.282

1

Lagere onttrekking resv. Bodemsanering

-6.378

N

Lasten (1) & (5)

2

Lagere onttrekking resv. Energietransitie

- 1.715

N

Lasten (4)

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000

-189

N

V = Voordelig, N = Nadelig,

Toelichting

Lasten

 1. Op basis van de vigerende subsidieregeling is tot 2021 € 4 mln. beschikbaar gesteld voor subsidieverlening. In 2019 is hiervan zeer beperkt gebruik gemaakt. De provincie heeft zelf geen sturing op het indienen van aanvragen. Daarnaast heeft Hoogheemraadschap Hollands Noordekwartier aangegeven af te zien van een reeds toegekende subsidie voor waterbodemsanering van € 1 mln.
 2. Het voormalig provinciaal ziekenhuis (voormalig eigendom provincie) is in 1993 verkocht aan de Parnassia groep. De grond is verontreinigd. De provincie is wettelijk inhoudelijk en financieel aansprakelijk voor het saneren van de verontreinigde grond. Bij uitwerking van het saneringsplan bleken de kosten veel hoger dan destijds werd gedacht, daarnaast kan de BTW niet worden gecompenseerd zoals destijds werd verondersteld. Omdat nog niet precies bekend is hoe hoog de kosten zullen zijn, maar wel duidelijk is dat de kosten hoger zullen zijn dan destijds werd aangenomen, is er een voorziening voor het saneren van Parnassia ingesteld. Daarin is een storting van € 2.5 mln. gedaan.
 3. In de jaarrekening 2019 is voor PDENH een verliesvoorziening getroffen van € 1,9 miljoen. Deze verliesvoorziening is genomen doordat er een waardeverschil is tussen het eigen vermogen van PDENH in 2019 en het door ons gestorte kapitaal. Dit verschil is ontstaan door mutaties in boekwaarden (afwaardering) van de financieringen verstrekt door PDENH, doordat deze waardes in de toekomst kunnen veranderen wordt dit verschil niet afgeboekt op de provinciale deelneming in PDENH
 4. Het onderzoek (€ 400.000) naar de CO2 footprint van onze provinciale infrastructuur is vertraagd. Tevens zijn enkele kosten (€ 125.000) voor het onderdeel Zon geboekt als exploitatiebudget (zie lasten 2). Verder was er een restant middelen van de motie 110, die geraamd stond om in 2019 als nog te besteding te komen. Dit is niet tot besteding gekomen omdat er nog geen bestedingsplan opgesteld was.
  Daarnaast is er ook vertraging opgetreden in de uitvoering van een aantal zonprojecten waardoor er minder is uitgegeven dan begroot (€ 435.000) en zijn middelen voor klimaatadaptatie maar voor een deel besteed vanwege het niet doorgaan van een Europese subsidie voor Biobuild (€ 133.000).
 5. De afstemming met externe partijen heeft bij sommige projecten (bv Cindu, diffuse verontreinigingen) langer geduurd, waardoor vertraging is opgetreden.
 6. De ontvangen afkoopsommen in het kader van gebiedsgericht grondwaterbeheer 't Gooi (GBG) worden gestort in de voorziening bodemsanering en bodembeheertaken. Er is € 577.000 minder gestort dan begroot. Zie voor een inhoudelijke toelichting bij nummer 1 bij de baten.
 7. Er is meer uitgegeven aan de procesondersteuning van de RES (ruim € 250.000). Er zijn meer bijeenkomsten en ateliers gehouden dan vooraf gepland. Tevens zijn kosten voor Zon (Lasten 3) op een exploitatierekening geboekt in plaats van de reserve Energietransitie. Het budget van zon is eind 2019 in zijn geheel in de reserve Energietransitie gestort. Echter enkele kosten zijn niet overgeboekt. Het betreft zo'n € 125.000. Verder zijn enkel kleinere uitgaven gedaan waarmee geen rekening was gehouden bij de laatste begrotingswijziging 2019, denk bijvoorbeeld aan een bijdrage aan de Human Capital Agenda MRA voor energietransitie van € 33.000 en de uitwerking van het 'ja mits' principe voor wind op land in het coalitieakkoord van € 25.000 hogere lasten.
 8. Zie voor de toelichting op de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde capaciteitskosten de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten

 1. Bij gebiedsgericht grondwaterbeheer 't Gooi (GBG) wordt gewerkt met het instrument 'afkoop' door derden. De provincie biedt eigenaren en veroorzakers van een grondwaterverontreiniging aan deze tegen betaling (afkoop) onder te brengen in GBG. Indien men niet mee wil doen, dient men zelf de verontreiniging aan te pakken. De circa € 0,6 mln. aan afkoop is resultante van het onderhandelingsproces met eigenaren en veroorzakers.  
 2. Bij 2 projecten (Dammerweg en Hanepoel) is het boven verwachting gelukt overeenkomsten met andere partijen te sluiten op basis waarvan deze fors meebetalen in de kosten. Hiermee was op voorhand geen rekening gehouden.
 3. Er zijn minder leges ontvangen door minder vergunningaanvragen voor ontgrondingen, Waterwet en minder bouwaanvragen door Tata Steel.

Stortingen Reserves

 1. Storting van 2 ontvangen bedragen, zie baten nr. 2


Onttrekkingen reserves

 1. Lagere onttrekking aan de reserve Bodemsanering. Zie voor een inhoudelijke toelichting nummer 1 en 5 bij de lasten.
 2. Lagere onttrekking aan de reserve Energietransitie, zie voor een inhoudelijke toelichting lasten (4)
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31