Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Baten en lasten per beleidsprogramma exclusief mutaties reserves (x € 1.000)

LASTEN

BATEN

SALDO

Nr

Programma

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp begroting

Actuele begroting

Saldo rekening

1

Openbaar bestuur

23.281

25.062

21.034

-105

-122

-333

23.176

24.940

20.701

2

Bereikbaarheid

218.565

234.126

175.835

-9.535

-18.570

-29.198

209.030

215.556

146.637

3

Water

5.827

10.200

7.581

-1.835

-2.325

-1.737

3.992

7.875

5.844

4

Milieu

43.507

57.712

54.110

-2.980

-3.485

-3.508

40.527

54.227

50.602

5

Ruimte

35.499

99.479

85.856

-17.199

-15.444

-16.862

18.300

84.035

68.994

6

Groen

109.446

81.698

63.529

-7.343

-1.455

-9.681

102.103

80.243

53.847

7

Cultuur en Erfgoed

17.549

15.951

13.600

-30

-30

-30

17.519

15.921

13.570

Saldo van baten en lasten

453.674

524.227

421.545

-39.027

-41.431

-61.349

414.647

482.796

360.196

Overzicht van baten en lasten (artikel 27 BBV) (x € 1.000)

LASTEN

BATEN

SALDO

Omschrijving

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp Begroting

Actuele Begroting

Saldo rekening

1a. Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

0

0

0

-204.157

-217.057

-218.384

-204.157

-217.057

-218.384

1b. Algemene uitkering (inclusief decentralisatie-uitkeringen)

0

0

0

-206.770

-188.408

-192.940

-206.770

-188.408

-192.940

1c. Dividend

0

0

0

-300

-20.821

-20.851

-300

-20.821

-20.851

1d. Saldo van de financieringsfunctie

0

0

9

-318

-318

-576

-318

-318

-568

1e. Overige algemene dekkingsmiddelen

5.487

4.469

-5.365

-7.311

-6.842

-7.145

-1.824

-2.373

-12.511

2. Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Vennootschapsbelasting

0

26

159

0

0

0

0

26

159

4. Overhead

61.587

70.003

71.676

0

0

-20

61.587

70.003

71.657

Totaal

67.074

74.498

66.479

-418.856

-433.446

-439.917

-351.782

-358.948

-373.438

Saldo van baten en lasten

520.748

598.725

488.024

-457.883

-474.877

-501.266

62.865

123.848

-13.242

Mutaties reserves per programma (x € 1.000)

Stortingen

Onttrekkingen

Mutaties

Nr

Programma

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp Begroting

Actuele Begroting

Saldo rekening

1

Openbaar bestuur

0

0

0

-183

-2.770

-2.310

-183

-2.770

-2.310

2

Bereikbaarheid

462.067

620.588

606.496

-227.888

-332.384

-269.037

234.179

288.204

337.460

3

Water

13.256

15.894

15.894

-510

-4.786

-2.908

12.746

11.108

12.985

4

Milieu

19.381

39.993

40.537

-3.106

-22.556

-14.274

16.275

17.437

26.262

5

Ruimte

58.040

68.393

68.418

-11.474

-49.930

-35.466

46.566

18.463

32.953

6

Groen

51.407

58.853

62.322

-81.262

-68.669

-53.071

-29.855

-9.816

9.251

7

Cultuur en Erfgoed

15.013

14.831

14.831

-8.411

-8.733

-6.915

6.602

6.098

7.916

8

Financiën en Bedrijfsvoering

4.526

33.018

34.554

-353.721

-481.925

-481.462

-349.194

-448.908

-446.908

Totaal mutaties reserves

623.690

851.570

843.052

-686.555

-971.754

-865.443

-62.865

-120.184

-22.391

Resultaat

1.144.438

1.450.295

1.331.076

-1.144.438

-1.446.631

-1.366.709

0

3.664

-35.634

Toelichting

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31