Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Naast bovenstaande risico’s onderkennen wij bij de provincie een aantal risico’s die nog niet verder te kwantificeren zijn:
PFAS
Bij civiele werken moet de grond worden onderzocht op de aanwezigheid van PFAS. Indien de grond meer schadelijke stoffen bevat dan de norm toestaat, zal dit vertraging in de projecten tot gevolg hebben. De omvang en eventuele schade die hierdoor ontstaat is niet te kwantificeren.

Stikstof (PAS-problematiek)
Door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. kan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer worden gebruikt voor de onderbouwing van activiteiten die tot stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden leiden. Als gevolg van deze uitspraak komen projecten die landelijk in voorbereiding zijn in de knel. De commissie Remkes heeft inmiddels nadere rapporten uitgebracht. De omvang en eventuele schade die dit kan hebben op projecten is op dit moment niet te kwantificeren.

Corona-crisis
Het COVID-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s. Met onze vaste samenwerkingspartners houden we vinger aan de pols over mogelijke gedeelde risico’s.  Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. In IPO verband hebben we intensief contact met het Rijk en onze medeoverheden. Hier maken we afspraken over eventuele compensatiemaatregelen voor inkomstenverlies en/of extra uitgaven.

Leeghwaterbrug A-02 vervanging
Het project Leeghwaterbrug is vertraagd omdat de aannemer een bouwstop opgelegd heeft gekregen van de gemeente Alkmaar. De aannemer kon de constructieve en bouwveiligheid van het werk niet aantonen. In oktober 2018 is de bouwstop opgeheven en is het werk herstart. De aannemer wil de kosten die samenhangen met de vertraging bij de provincie in rekening brengen en heeft hiervoor een claim ingediend. Als partijen niet tot overeenstemming komen, kan de aannemer conform contract de claim voorleggen aan de rechtbank.

Gemeenschappelijke regelingen
Provincie Noord-Holland participeert in een vijftal recreatieschappen, het Waddenfonds en het Goois Natuurreservaat (GNR). De recreatieschappen en het Waddenfonds zijn gemeenschappelijke regelingen. Het GNR is dat formeel niet. Toch geldt voor al deze samenwerkingsverbanden dat participatie hierin een zeker risico met zich meebrengt, in die zin dat voor bij meerderheid van stemmen in de Dagelijkse Besturen genomen besluiten geldt dat indien deze financiële gevolgen hebben, de provincie hieraan wordt gehouden. In de praktijk betekent dit dat dit extra (structurele) en niet geraamde lasten met zich mee kan brengen die bij een eerstvolgende begrotingswijzing moeten worden verwerkt.

Schadeclaim door afwijkende status assets

Voor het project 24-uurs centrale bediening heeft PNH opdracht gegeven om de bruggen en sluizen te koppelen aan de bediencentrale. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is geconstateerd dat de daadwerkelijke situatie afwijkt van de situatie die de aannemer had verwacht. Hierdoor kunnen onverwachte kosten optreden die niet/voldoende in de risicoreservering zijn opgenomen. Om dit incidentele risico te voorkomen en of de financiële gevolgen te verminderen worden op dit moment gesprekken gevoerd. Het streven is om voor 1 juni 2020 tot een oplossing te komen. Daarnaast wordt verschillende varianten in kaart gebracht met bijbehorende (extra) kosten, kansen en risico's. Op grond van de varianten en het gesprek met de aannemer wordt een GS stuk opgesteld voor een vervolgtraject. Dit kan dus ook invloed hebben op de mogelijke extra kosten. In de huidige ramingen zijn voor deze scenario's geen rekening gehouden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31