Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Toelichting weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Bij weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele weerstandscapaciteit en structurele weerstandscapaciteit.

De incidentele weerstandscapaciteit is de capaciteit, die eenmalig kan worden ingezet om financiële tegenvallers op te vangen, en is de som van:

  • · de algemene reserve;
  • · de post onvoorzien voor het betreffende boekjaar;
  • · stille reserves.

De algemene reserve is een nu vrij beschikbare reserve. Stille reserves bestaan uit het verschil tussen de verkoopwaarde van activa en de waarde waarvoor deze activa op de balans staan. In de berekening van de weerstandscapaciteit worden stille reserves niet meegenomen, tenzij er een concrete intentie is betreffende activa binnen één jaar te verkopen;

De structurele weerstandscapaciteit is de capaciteit, die terugkerend kan worden ingezet om financiële tegenvallers op te vangen, en bestaat uit:

  • · de onbenutte belastingcapaciteit;
  • · de post onvoorzien in de jaren na het komende jaar;
  • · begrotingsruimte.

Het beleid over de aanwending van de weerstandscapaciteit
Wanneer risico’s zich daadwerkelijk voordoen zal er financiële schade zijn voor de provincie. In een
dergelijk geval wordt de financiële positie van de provincie aangetast en kan het voorkomen dat er
maatregelen moeten worden getroffen om de financiële positie op termijn weer op peil te brengen. Het volgende is van toepassing met betrekking tot het aanwenden van de weerstandscapaciteit als een risico zich voordoet:

  • ·Wij informeren PS over het zich voordoen van de risico’s, inclusief de achtergronden;
  • ·Wij stellen voor het risicobedrag ten laste van de algemene reserve te brengen, wanneer geen

andere dekkingsmogelijkheden voorhanden zijn;

  • ·Indien de algemene reserve hierdoor niet meer toereikend is, formuleren wij een

bezuinigingsvoorstel;

  • ·De weerstandscapaciteit dient daarna weer op peil te worden gebracht, indien deze zodanig

aangetast is dat deze niet langer aan de norm voldoet. In dat geval voegen wij bij het voorstel aan PS een voorstel voor een herstelplan om dit mogelijk te maken.

Toelichting weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het kengetal dat uitdrukt in welke mate de provincie in staat is om met zijn financiële reserves de ongedekte risico’s op te vangen. Met ingang van de Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2017-2020 wordt het weerstandsvermogen berekend voor zowel het totale weerstandsvermogen als het incidentele weerstandsvermogen.
Het totale weerstandsvermogen wordt berekend als de totale weerstandscapaciteit gedeeld door de hoogte van de ongedekte risico’s over een periode van vier jaar.

De norm voor het minimaal aan te houden weerstandsvermogen bedraagt één. Indien ondanks genomen beheersmaatregelen het totale weerstandsvermogen of het incidentele weerstandsvermogen lager wordt dan één, dan doen Gedeputeerde Staten financiële voorstellen die ertoe leiden dat het weerstandsvermogen weer teruggebracht wordt op het minimale niveau.

Berekening weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen

Incidenteel weerstandsvermogen

Berekening weerstandscapaciteit (in miljoenen €)

Rekening 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Totaal

Incidentele capaciteit

Algemene reserve

81,30

81,30

Onvoorzien

-

-

Totaal incidentele capaciteit

81,30

-

-

-

81,30

Berekende risico's voor 1 jaar

19,09

Kengetal Weerstandsvermogen voor 1 jaar

4,3

Totale weerstandsvermogen

Berekening weerstandscapaciteit (in miljoenen €)

Rekening 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Totaal

Incidentele capaciteit

Algemene reserve

81,30

81,30

Onvoorzien

-

-

Totaal incidentele capaciteit

81,30

-

-

-

81,30

Structurele capaciteit

Onbenutte belastingcapaciteit

145,71

145,71

145,71

437,13

Onvoorzien

-

-

-

-

Meerjarenbegrotingsruimte

-

-

-

-

Totale structurele capaciteit

-

145,71

145,71

145,71

437,13

Totale weerstandscapaciteit

518,43

Berekende risico's voor 4 jaar

27,36

Kengetal Weerstandsvermogen voor 4 jaar

18,9

Uit dit overzicht blijkt dat de berekende weerstandscapaciteit op basis van de incidentele capaciteit 4,3 bedraagt (was 2,9 bij begroting 2020). Voor een periode van 4 jaar bedraagt de weerstandscapaciteit 18,9 (was 11,6 bij begroting 2020). In beide gevallen is de uitkomst groter dan 1. Dit betekent dat in beide gevallen de totale weerstandscapaciteit groter is dan de hoogte van de ongedekte risico’s.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31