Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

E01. Strategische aankopen, materiële vaste activa (ongewijzigd t.o.v. begroting 2020)

Voor de uitvoering van het provinciaal grondbeleid is onder meer het krediet voor strategische grondaankopen beschikbaar. Vooruitlopend op concrete gebiedsontwikkelingsprojecten worden ten laste hiervan grondaankopen gedaan. Hierin ligt een zeker risico besloten dat de economische waarde van deze grond op enig moment (in negatieve zin) afwijkt van de boekwaarde. Om dit risico af te dekken is hiervoor een bedrag in het weerstandsvermogen opgenomen. Dit bedrag is gerelateerd aan de boekwaarde van de strategische aankopen en materiële vaste activa. Per 31 december 2019 bedraagt dit € 23,6 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31