Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is het kengetal dat uitdrukt in welke mate de provincie in staat is om met zijn financiële reserves ongedekte risico’s op te vangen. Ongedekte risico’s zijn risico’s waarvoor nog geen (of onvoldoende) maatregelen zijn getroffen om het risico af te dekken en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het gaat hierbij alleen om risico’s met een bruto effect van € 100.000,- of hoger.
Om de risico’s te kunnen vergelijken met de totale weerstandscapaciteit worden deze beschouwd over een periode van vier jaar. Per risico wordt beoordeeld of dit eenmalig is of terugkerend. Indien een risico éénmalig is, worden het effect van het risico en de kans dat het risico in de komende vier jaar optreedt, geschat. Indien het risico terugkerend is, worden het effect van het risico en de frequentie van het optreden van het risico geschat. Hierdoor wordt bij een terugkerend risico de mogelijkheid dat een risico in een periode van vier jaar meerdere keren optreedt, meegenomen. Voor het berekenen van de omvang van de ongedekte risico’s wordt een simulatiemethode gebruikt en wordt rekening gehouden met de gekozen risicobereidheid.

Overzicht risico's

Nummer

Risico's

Risicobedrag

Eénmalig of terugkerend risico

Kans van optreden

Einddatum

A. Juridische risico's

A31

Verkeerde Wet milieubeheerprocedure en fouten bij WABO - procedure

€ 3.000.000

1x per 20 jaar

n.v.t.

continu

A75

Schadeclaim ivm asbest bij N201

€ 500.000

eenmalig

50%

31 december 2022

A85

Schadeclaim benzinestation

€ 250.000

eenmalig

10%

1 januari 2022

A87

Vaart in de Zaan Vernieuwen Wilhelminasluis

€ 2.500.000

eenmalig

25%

31 december 2020

A92

Brug Ouderkerk

€ 7.000.000

eenmalig

35%

31 oktober 2021

C. Bedrijfsvoeringsrisico's

C01

Kosten opruimen afvalinrichting

€ 1.000.000

1x per 2 jaar

n.v.t.

continu

C05

Wateroverlast: natuurontwikkeling Texel

€ 1.048.000

1x per 10 jaar

n.v.t.

31 december 2041

C06

Rondje Naardermeer

€ 150.000

eenmalig

10%

2 september 2021

D. Financieringsrisico's

D78

Lening Nationaal Restauratie Fonds (NRF)

€ 5.100.000

eenmalig

10%

1 januari 2061

D79

Deelneming PDENH

€ 3.400.000

eenmalig

10%

2 april 2024

D80

Subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

€ 4.600.000

eenmalig

25%

31 december 2023

E. Grondexploitatierisico's

E01

Strategische aankopen, materiële vaste activa

€ 2.400.000

eenmalig

10%

1 januari 2025

F. Risico's Verbonden Partijen

F01

Reservering investeringsfonds RON Noordzeekanaalgebied (RON)

€ 11.086.095

eenmalig

30%

31 december 2031

F02

Borgstelling aan BNG ivm krediet aan de RON

€ 1.990.000

eenmalig

30%

31 december 2030

F50

Dividenduitkering

€ 1.778.750

1x per 5 jaar

n.v.t.

31 december 2020

Toelichting risico’s groter dan € 2 miljoen

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31