2. Bereikbaarheid

2.2 Verbeteren en aanleggen infrastructuur

Toelichting

Prioriteiten
Ten aanzien van de in de begroting aangegeven prioriteiten is de volgende voortgang te melden.

 • Verbinding Haarlemmermeer-Bollenstreek
  Het coalitieakkoord 2019-2023 gaat uit van een fasering van het oorspronkelijke pakket Duinpolderweg. Prioriteit is gelegd bij optimalisering van de Nieuwe Bennebroekerweg, de mogelijkheden voor de fiets en voor hoogwaardig openbaar vervoer tussen Noordwijk en Schiphol. Met de bestuurlijke partners wordt bezien welke gevolgen dat heeft voor de initiële aanpak, planning en financiering. 
 • Verbinding A8-A9
  In 2018 hebben Gedeputeerde Staten het Golfbaanalternatief aangewezen als voorkeursalternatief, waarmee de besluitvorming van de Plan-MER-fase is afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan een Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9, waarin onderzocht wordt hoe het landschap van de Stelling van Amsterdam hersteld, behouden en versterkt kan worden. Daarnaast worden naar aanleiding van het coalitieakkoord twee trajecten gestart: kortetermijnmaatregelen om de leefbaarheid voor de omwonenden van de N203 in Krommenie te verbeteren en het verbeteren van de aansluiting van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer. Leidend bij de definitieve keuze van een voorkeursvariant is het behoud van de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam.
 • Bereikbaarheid Den Helder
  In 2019 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de bereikbaarheid van Den Helder op de lange termijn. De uitkomsten worden geïntegreerd in het bereikbaarheidsonderzoek dat uitgevoerd wordt binnen het programma De Kop Werkt! Kortetermijnmaatregelen op de N250, waaronder het plaatsen van zogenaamde intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's), zijn verder uitgewerkt. Er is nader onderzoek gedaan naar een nieuwe brug ter hoogte van de Koopvaardersschutsluis en een ongelijkvloerse kruising N250-Havenweg.
 • Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV in ‘t Gooi)
  De ontwerpen van de deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren zijn tot definitief ontwerp uitgewerkt. Daarbij speelde circulariteit een centrale rol. Op het deelproject Laren-Hilversum is de uitvoering gestart.
 • N241 Herinrichting A.C. de Graafweg
  Het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor het verkeersveilig maken van deze weg is vastgesteld. Er is met PWN een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een gezamenlijke aanbesteding. Aan projectovereenstemmingen met de overige nutsbedrijven wordt gewerkt. 65% van de benodigde gronden is minnelijk verworven, waaronder het hele oostelijke deel nabij de Tramweg. Het landschapsinrichtingsplan is vastgesteld.
 • Bereikbaarheid Waterland
  Het PIP voor de aanpak van diverse knelpunten is vastgesteld. Doordat er na de tervisielegging nog drie aanpassingen zijn ingevoegd, waartegen belanghebbenden beroep konden aantekenen, is de formele uitspraak van de Raad van State enkele maanden later dan verwacht (eerste kwartaal 2020). Daarom is het laatste deel van de aanbesteding opgeschort en start deze na de formele uitspraak op het beroep. Hierdoor loopt het project drie tot vijf maanden vertraging op. Van een aantal eigenaren dient nog grond te worden verworven. Door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren leidt grondverwerving niet tot verdere vertraging.
 • Fietsprojecten
  Van de volgende fietsprojecten is de studiefase gestart:
  • Doorfietsroute tussen Haarlem en Schiphol
  • Doorfietsroute tussen Haarlem en Amsterdam (langs de N200)
  • Doorfietsroute tussen Haarlem en Velsen, ontbrekende schakel langs de N208
  • Doorfietsroute/ Fietsknelpunten tussen Bussum en Hilversum
  • Fietsknelpunten: studie naar twee knelpunten langs de N242 bij Heerhugowaard
  • Fietsknelpunten: studie naar twee knelpunten langs de N206 Vogelenzangseweg
  • Diverse kleinere fietsknelpunten: studies uitgevoerd, maatregelen uitgevoerd of ondergebracht bij in voorbereiding zijnde onderhoudswerkzaamheden

Omgevingsfactoren
Een aantal ontwikkelingen is in 2019 van invloed geweest op de projecten ter verbetering of aanleg van infrastructuur. Specifiek van belang daarin om te noemen zijn:

 • Door de overspannen arbeidsmarkt in de bouw, ontstaan na afloop van de financiële crisis, zijn de prijs, tijdigheid en kwaliteit van aanbiedingen en producten in het geding. In een aantal projecten heeft dit geleid tot stilleggen van het project of kostenverhogende maatregelen.
 • Steeds vaker worden projecten in samenwerking met de omgeving voorbereid. Deze ontwikkeling heeft geleid tot breder draagvlak voor projecten, maar ook tot langere studie- en planfasetrajecten dan oorspronkelijk voorzien. Ondanks participatie is een aantal ruimtelijke besluiten in projecten voorgelegd bij de Raad van State, waarmee vertraging is opgetreden in deze projecten.
 • Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Voor een aantal projecten heeft dit geleid tot vertraging.
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31