2. Bereikbaarheid

2.1 Bijdragen aan mobiliteit

Toelichting

Prioriteiten

  • Programma Mobiliteit
    In de Omgevingswet is het provinciale beleid integraal verwoord. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden daarom geen sectorale beleidsplannen meer gemaakt.
  • Regionaal OV-Toekomstbeeld
    Het Regionaal OV-Toekomstbeeld 2040 voor Noord-Holland en Flevoland
    ( ROVT) is bestuurlijke vastgesteld en is eind 2019 aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in het bestuurlijk overleg MIRT.

Omgevingsfactoren  
Een aantal ontwikkelingen is in 2019 van invloed geweest op de beleidsontwikkeling ter verbetering van de mobiliteit. Specifiek van belang om te noemen:

  • Het Klimaatakkoord en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) zijn in 2019 door het Rijk vastgesteld, waarbij de provincie een coördinerende en faciliterende rol toebedeeld heeft gekregen voor het opstellen van een Regionaal Mobiliteitsprogramma en het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. Dit heeft tot extra inzet geleid.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31