Paragrafen

4.6 Grondbeleid

Door veranderende BBV- c.q. accountantsregels is een aantal zaken veranderd in de tabel Materiële vaste activa. Ten eerste is de noodzaak om de boekwaarden te verifiëren aan de actuele marktwaarde en zo nodig de boekwaarde af te waarderen verdwenen. Het uitgangspunt is dat de provincie enkel gronden aankoopt ten behoeve van maatschappelijk nut. Deze aankopen komen tegen aankoopwaarde op de balans en hoeven niet afgewaardeerd te worden. In dit licht worden voortaan, vanaf 1-1-2019, ook de gronden aangekocht ten behoeve van het NNN op de balans opgenomen tegen de aanschafwaarde (dit is inclusief eventuele kosten voor volledige schadeloosstelling).
Wel kan er sprake van zijn dat bij een uiteindelijke verkoop van gronden er een lagere verkoopprijs aan de orde is dan de balanswaarde. Op dat moment dient een dekking gevonden te worden voor dit verschil. Voor de NNN-gronden is dit op voorhand al aan de orde. Deze gronden worden tegen landbouwwaarde aangekocht en in een aantal regio’s (bijvoorbeeld de Oostelijke Vechtplassen) tegen volledige schadeloosstelling. De waarde als natuurgrond is fors lager. In het bestedingsplan van de Reserve Groen wordt daarom een bedrag geoormerkt om het verschil tussen de aankoopwaarde en verkoopwaarde te kunnen dekken. Er wordt hierbij uitgegaan van een verkoopwaarde voor NNN-gronden van gemiddeld € 1/m 2 .

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31