4. Milieu

4.1 Borgen milieukwaliteit en ontwikkelen milieubeleid

Toelichting

Prioriteiten

  • Er is in 2019 gewerkt aan het omzetten van de provinciale regels voor milieubeschermingsgebieden vanuit de Provinciale Milieuverordening (PMV).  naar de Omgevingsverordening die in 2020 van kracht zal worden.
  • Vanwege een aantal incidenten wordt er steeds kritischer gekeken naar de wijze waarop de omgevingsdiensten hun taken op het terrein van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving vervullen. Dit betreft met name het toezicht op de bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Om het toezicht te kunnen intensiveren, is bij het coalitieakkoord met ingang van 2020 € 1 miljoen per jaar extra uitgetrokken. In 2019 is er een begin gemaakt met de inventarisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen bij bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is.

Omgevingsfactoren
Om een gezonde leefomgeving voor de inwoners van Noord-Holland te creëren, dient de luchtkwaliteit waar mogelijk te worden verbeterd. In het Schone Lucht Akkoord, dat op 13 januari is ondertekend, is tot doel gesteld om de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie voor luchtkwaliteit per 2030 te bereiken. In 2019 is gewerkt aan een provinciaal programma Gezonde Leefomgeving waarmee invulling wordt gegeven aan de ambities uit het Schone Lucht Akkoord en de transitie van milieu naar gezonde leefomgeving in gang is gezet. De verwachting is dat het programma in het voorjaar van 2020 gereed is.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31