Paragrafen

4.4 Bedrijfsvoering

De ambitie op het gebied van digitalisering, neergelegd in het Concern Informatieplan 2016-2020, is voor 2019 vertaald in een portfoliojaarplan. Op het portfolio staan i-projecten die bijdragen aan datagedreven werken, financiële hygiëne, informatieveiligheid en een open en transparante provincie.
Datagedreven werken is een strategische doelstelling van de Provincie. Om kwalitatief correcte gegevens snel en flexibel in de ketensamenwerking met partners te kunnen delen en gebruiken en om beter onderbouwd beleid te kunnen opstellen en er ook beter op te kunnen sturen vereist flexibiliteit in onze infrastructuur. Om dat te bereiken heeft de provincie een technische architectuur opgeleverd in de publieke cloud als dataplatform. Hierin kan data uit verschillende bronnen worden opgeslagen en gecombineerd.
Het volledige financiële systeem is gemigreerd naar een nieuwe inrichting. Hiermee hebben we de basis op orde gebracht met een verbeterde financiële informatievoorziening.
Met de toegenomen digitalisering wordt informatieveiligheid steeds belangrijker. In 2019 is een roadshow "laat je niet hacken" gestart voor medewerkers. We hebben een nieuw autorisatieplatform gelanceerd. Daarmee hebben we meer inzicht en controle op de toegang tot onze systemen. Verder is het team informatieveiligheid met een cybersecurityspecialist die zich gaat bezighouden met het verhogen van de beveiliging aan onze objecten (bruggen, sluizen, tunnels en verkeer).
De interprovincale samenwerking is flink toegenomen met de IDA (interprovinciale digitale agenda). Voor de voorgenomen Wet Open Overheid is samengewerkt aan een meerjarenplanning informatiehuishouding. Deze wordt in 2020 opgeleverd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De eerste formulieren van het nieuwe Digitale Loket zijn opgeleverd, met toepassing van eHerkenning, DigiD en webrichtlijnen. Basisgegevens kunnen via een “prefill” in het webformulier worden geplaatst.
Sinds 18 maart zijn de ‘natte’ parafen op GS-voorstellen, de stapels papier én de vertrouwde rode plastic mappen verleden tijd. De voorbereiding van GS-voorstellen en de GS-vergadering worden sindsdien digitaal ondersteund met de applicatie iBabs.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31