3. Water

3.1 Beschermen tegen overstromingen

Toelichting

Prioriteiten

  • Aanpassen aan klimaatverandering
    De provincie actualiseert in 2019 de gegevens voor de landelijke database overstromingen. Op basis daarvan heeft de provincie de overstromingsinformatie van de provinciale Risicokaart, in overleg met de waterschappen en Rijkswaterstaat, eind 2019 geactualiseerd.
  • Deltaprogramma en Omgevingswet
    Het nationale beleid heeft in 2019 in het teken gestaan van decentralisatie en het vergroten van doelmatigheid en efficiency van klimaatadaptatiebeleid. Provincies staan steeds meer aan de lat voor integraal ruimtelijk-economisch beleid, waar water onderdeel van uitmaakt. Hiermee wordt voorgesorteerd op de komst van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 van kracht zal worden. Het Deltaprogramma van 2019 heeft als doel om ervoor te zorgen dat Nederland nu en in de toekomst is beschermd tegen hoogwater, klimaat adaptief is en beschikt over voldoende zoetwater. Met de minister van I&W en de Deltacommissaris zijn in 2019 door het IPO afspraken gemaakt over acties die worden uitgevoerd door provincies.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31