Paragrafen

4.3 Financiering

De feitelijke realisatie van het treasurybeleid weerspiegelt het renteresultaat van de provincie. In 2019 heeft de provincie een renteresultaat van bijna € 0,57 miljoen. Dit bestaat met name uit rentebaten op verstrekte langlopende geldleningen en uitzettingen >1 jaar.
Naast de werkelijke kasstromen uit rentelasten/baten rekent de provincie Noord-Holland op basis van de Financiële verordening Noord-Holland in 2019 geen rente intern door aan kostenplaatsen, producten en activa.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31