Paragrafen

4.7 Provinciale heffingen

In totaal zijn de onderstaande bedragen aan belasting/heffingen/leges geraamd en gerealiseerd:

Raming/opbrengsten belastingen en heffingen (x € 1 miljoen)

Belasting / Heffing

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Jaarrekening 2019

Opcenten motorrijtuigenbelasting

208,0

208,7

218,4

Grondwaterheffing

0,9

0,8

0,8

Nazorgfonds

0,0

0,0

0,0

Leges

* WABO

2,3

1,5

1,8

* niet-WABO

0,7

0,8

0,7

Totaal

211,9

211,8

221,7

Opcenten motorrijtuigenbelasting , raming en resultaat 2019

In de begroting 2019 werd op basis van de opgave van de Belastingdienst € 208,7 miljoen aan opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting geraamd.

Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting 2018-2024 (x € 1 miljoen)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Begroting 2018

199,4

199,4

199,4

199,4

-

-

Jaarrekening 2018

208,0

-

-

-

-

-

Begroting 2019

-

208,7

208,7

208,7

208,7

-

Jaarrekening 2019

-

218,4

-

-

-

-

Verwachte opbrengsten

-

-

218,1

218,1

218,1

218,1

Voor de raming 2020 en volgende jaren wordt uitgegaan van de 'Verwachte opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting 2020' opgave Belastingdienst 16 januari 2020.

Ontwikkeling aantal voertuigen

Uit het overzicht gerealiseerde opbrengst d.d. 13 januari 2020 blijkt dat de provincie Noord-Holland over 2019 in totaal € 218 miljoen aan provinciale opcenten heeft ontvangen. Over de jaren 2017 en 2018 waren de totaalopbrengsten van de provinciale opcenten respectievelijk € 202 miljoen en € 208 miljoen.
Deze ontwikkeling is deels het gevolg van een autonome groei van het aantal voertuigen in onze provincie, maar ook het gevolg van een verhuizing van een leasemaatschappij van de provincie Flevoland naar de provincie Noord-Holland (circa 60.000 voertuigen).

Onderstaande grafiek toont dat het totaal aantal voertuigen in onze provincie is gestegen van 1.295.000 voertuigen eind 2015 naar 1.427.000 voertuigen eind 2019. Bij de leasevoertuigen zien wij een stijging van 91.000 leasevoertuigen in 2015 naar 210.000 leasevoertuigen eind 2019, waarbij de verhuizing van een leasemaatschappij medio 2019 de oorzaak is van de stijging ten opzichte van het aantal leasevoertuigen eind 2018 (ultimo 2018 was het aantal lease-voertuigen nog 126.000).

De registratie van gegevens voor de motorrijtuigenbelasting wordt uitgevoerd door het CBM (Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting) en is daarmee een verantwoordelijkheid van het Rijk. Het CBM int de provinciale opcenten en draagt deze maandelijks af aan de provincie.

Ontwikkeling brandstofverbruik

In de navolgende grafiek wordt de ontwikkeling van het brandstofverbruik van de voertuigen weergegeven vanaf 2015 tot en met 2019. Het aantal voertuigen dat gebruik maakt van de brandstof diesel neemt af. Reden er in 2015 nog 181.922 voertuigen op diesel (14% van het totaal aantal voertuigen in Noord-Holland), eind 2019 waren dit er 178.368 (12,5% van het totaal aantal voertuigen). Bij de elektrische auto’s is er een stijging te zien. Eind 2015 waren dat er 2591 (0,2 % van het totaal aantal voertuigen), eind 2019 19.911 voertuigen (zijnde 1,4 % van het totaal aantal voertuigen). Een ontwikkeling die in de toekomst van invloed kan zijn op de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting in onze provincie.

Onbenutte belastingcapaciteit

Het maximum aantal opcenten dat provincies in 2019 mochten heffen was 113,2 opcenten. Eén opcent genereerde in 2019 afgerond € 3,2 miljoen aan opbrengst. De theoretische opbrengst vanwege onbenutte belastingcapaciteit, mede bepalend voor de provinciale weerstandscapaciteit, kwam in 2019 uit op afgerond € 145,7 miljoen.

Berekening onbenutte belastingcapaciteit (x € 1 miljoen)

Opbrengst opcenten 2019

Opcenten tarief 2019

Opbrengst per opcent

Maximum opcenten tarief 2019

Maximale opbrengst 2019

Onbenutte belastingcapaciteit 2019

218,4

67,9

3,2

113,2

364,1

145,7

Kostendekkendheid leges

In de begroting 2019 is door ons aangegeven dat wij meer inzicht zouden geven zal in de kostendekkendheid van de legestarieven. In het najaar van 2018 zijn wij gestart met een onderzoek naar de kostendekkendheid. In de jaarrekening 2018 hebben wij resultaten van dit onderzoek aan u gepresenteerd. Bij het vaststellen van de legesverordening 2020 in december 2019 hebben wij u meer inzicht kunnen geven in de kostendekkendheid van de tarieven. De komende tijd wordt de kostentoerekening verder vervolmaakt waarbij wij ook gebruik moeten maken van de input die door de omgevingsdiensten moeten worden verstrekt.

Dekkingspercentages leges

Tarieventabel leges

Uitvoerende organisatie

Baten 2019

Lasten 2019

Kostendekkend 2019

WABO

OD NZKG

€ 1.685.737

€ 1.444.732

116,68%

Wegen/waterwegen

provincie Noord-Holland

€ 262.997

€ 347.997

75,57%

Waterwet

OD NZKG

€ 136.934

€ 397.333

34,46%

Wet hygiëne zwembaden

OD NHN

€ 2.665

€ 46.632

5,71%

Ontgrondingenwet

OD NZKG

€ 3.479

€ 27.267

12,76%

Wadloop

provincie Fryslân

€ 3.420

€ 30.096

11,36%

Wet Natuurbescherming

Bij12/faunafonds

€ 301.200

€ 578.304

52,08%

Wet Natuurbescherming

OD NHN

€ 0

€ 352.072

0,00%

Wet Luchtvaart

OD NZKG

-

€ 134.412

-

Overige

provincie Noord-Holland

-

-

-

Totaal provinciale heffingen

€ 2.396.432

€ 3.358.845

71,35%

Bij de vergunningsaanvragen Luchtvaartwet en de Wet natuurbescherming zijn voor 2019 geen legesopbrengsten opgenomen, aangezien er voor deze aanvragen geen afzonderlijke tarieven in de thans geldende legesverordening 2017 waren opgenomen. In december 2019 hebben Provinciale Staten de legesverordening 2020 vastgesteld. In de bij deze legesverordening 2020 behorende tarieventabel 2020 zijn de tarieven voor zowel de Luchtvaarwet en Wet natuurbescherming opgenomen. Beide tarieven worden voor het eerst in 2020 in rekening gebracht.

Financiële kengetallen in relatie met het BBV

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Jaarrekening 2019

A) Opcenten motorrijtuigenbelasting

67,9

67,9

67,9

B) Landelijke gemiddelde opcenten in het jaar ervoor

80,5

80,6

81,4

C) Aantal opcenten t.o.v. landelijke gemiddelde (A / B) x 100%

84,3%

84,2%

83,2%

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31