1. Openbaar bestuur

1.2 Organiseren van openbaar bestuur in de provincie

Toelichting

Prioriteiten

  • De kwaliteit van het openbaar bestuur is bevorderd door het voeren van overleg met gemeenten over hun bestuurlijke toekomst, het delen van kennis, gebruik te maken van de bevoegdheden van de provincie op grond van de Wet algemene regels herindeling (Arhi), het subsidiëren van onderzoeken naar bestuurskracht en naar versterking van bestuurskracht en regionale samenwerking.
  • De provincie heeft als doel de regionale samenwerking te versterken en te komen tot regionale samenwerkingsagenda’s. Op deze wijze levert de provincie samen met haar partners een bijdrage aan de aanpak van regionale en gebiedsgerichte opgaven.
  • De provincie Noord-Holland heeft een actieve bijdrage geleverd aan de samenwerking in Metropoolregio Amsterdam (MRA)-verband, zowel bestuurlijk als door het leveren van ambtelijke capaciteit aan het MRA-bureau en het in belangrijke mate medefinancieren van de kosten van de MRA.

Omgevingsfactoren
In december 2018 is de Agenda toekomst van het toezicht aan de Tweede Kamer aangeboden. De agenda is een coproductie geweest van het Rijk (Ministeries van BZK en Financiën), IPO en VNG. In 2019 is door het Rijk, IPO en VNG het Actieplan toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht opgesteld. Met dit actieplan wordt uitvoering gegeven aan de Agenda toekomst van het toezicht.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31