Jaarrekening

Overzicht van specifieke uitkeringen (art. 58)

 

 

 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020

IenW

E12

Regeling specifieke uitkeringen N-wegen

Provincies

Totale besteding (jaar T)

Totale besteding (jaar T) wijkt meer dan 10% af (Ja/Nee)

Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering t/m (jaar T) 

Aard controle R

Aard controle N.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E12 / 01

Indicatornummer: E12 / 02

Indicatornummer: E12 / 03

Indicatornummer: E12 / 04

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Projectnaam / nummer

Totale omvang per type maatregel.

Project afgerond Ja/Nee

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicatornummer: E12 / 05

Indicatornummer: E12 / 06

Indicatornummer: E12 / 07

Indicatornummer: E12 / 08

1

N240 (10,7-20,9)

10200 meter

Nee

Nee

2

N243 (0,6-14,4)

13800 meter

Nee

3

N245 (20-25,1)

5100 meter

Nee

4

N245 (25,1-20)

5100 meter

Nee

5

N510 (10,1-12,2)

2100 meter

Nee

6

N239 (17,3-21,3)

4000 meter

Nee

7

N243 (14,8-15,7)

900 meter

Nee

8

N506 (25-33,2)

8200 meter

Nee

9

N202 (1,4-7,3)

5900 meter

Nee

10

N246 (21,5-24,3)

2800 meter

Nee

11

N247 (45,2-52,2)

7000 meter

Nee

12

N205 (17,4-17,5)

100 meter

Nee

13

N205 (21-22,8)

1800 meter

Nee

14

N205 (22,8-21,3)

1500 meter

Nee

15

N205 (13,8-16)

2200 meter

Nee

16

N232 (23,6-27,3)

3700 meter

Nee

17

N240 (1,4-6,9)

5500 meter

Nee

18

N417 (8,4-10,4)

2000 meter

Nee

IenW

E13

Slimme laadpleinen

Toekenningsbeschikking

Gemeenten en provincies

Projectnaam / nummer

Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) 

Project afgerond (in jaar T)?

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen?

Toelichting op niet-afgeronde projecten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E13 / 01

Indicatornummer: E13 / 02

Indicatornummer: E13 / 03

Indicatornummer: E13 / 04

Indicatornummer: E13 / 05

1

Zaaknummer 31155521 en nummer 5000004097 - Slimme laadpleinen, project Deudekom-Duivendrecht

€ 0

Nee

Nee

Project is gestart in 2019, maar de feitelijke realisatie vindt grotendeels in 2020 plaats

IenW

E37

Regeling Wilhelminasluis

Besluit infrastructuur

Provincie Noord-Holland

Beginsaldo (jaar T)

Ontvangen bijdrage Rijk (jaar T)

Ontvangen bijdrage andere bestuursorganen (jaar T)

Besteding (jaar T)

Eindsaldo (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E37 / 01

Indicatornummer: E37 / 02

Indicatornummer: E37 / 03

Indicatornummer: E37 / 04

Indicatornummer: E37 / 05

Indicatornummer: E37 / 06

€ 3.935.199

€ 0

€ 0

€ 11.397.588

-€ 7.462.389

Nee

IenW

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) 

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen           

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R     

Indicatornummer: E3 / 01

Indicatornummer: E3 / 02

Indicatornummer: E3 / 03

Indicatornummer: E3 / 04

Indicatornummer: E3 /  05

Indicatornummer: E3 / 06

1

IenW/BSK-2018/212462

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee 

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 07

Indicatornummer: E3 / 08

Indicatornummer: E3 / 09

Indicatornummer: E3 / 10

Indicatornummer: E3 /  11

Indicatornummer: E3 / 12

1

IenW/BSK-2018/212462

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31